Stortinget behandler forslag til endringer i barnehageloven – her er PBLs innspill til komiteen

Foreløpig dato for stortingsbehandling av lovforslagene er 4. juni. Foto: Stortinget

Stortinget behandler forslag til endringer i barnehageloven – her er PBLs innspill til komiteen

PBL støtter hovedlinjene i de fremlagte lovforslagene om psykososialt barnehagemiljø og flytting av økonomisk tilsyn fra kommunene til Utdanningsdirektoratet. Likevel ser PBL behov for forbedringer, både her og i de andre forslagene til lovendringer som nå er til behandling.

Publisert:

Det går frem av PBLs innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomite, som skal legge frem sine innstillinger senere denne uken.

Fristen for å gi innspill til komiteen gikk ut ved midnatt 10. mai 2020.

Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget har frist med å avgi innstilling 26. mai.

 «Mobbeloven»

PBL støtter i hovedsak Kunnskapsdepartementets (KD) lovforslag til om psykososialt barnehagemiljø, den såkalte «mobbeloven».

PBL er imidlertid i tvil om kommunene har kompetanse til å følge opp tilsynsbestemmelsene, slik de nå er foreslått. PBL mener tilsynsansvaret må legges til en mer uavhengig instans, for eksempel fylkesmannen. Enda bedre vil det være å innføre individuelle rettigheter, fremfor plikter for barnehagen, med et tilhørende nasjonalt system for håndheving.

Skal de foreslåtte reglene fungere etter sin hensikt, må de også praktiseres slik at de ikke går ut over barns rettigheter etter annet regelverk, blant annet barnehageloven § 19 g.

Uavhengig økonomisk tilsyn

Når det gjelder forslag om et nasjonalt økonomisk tilsyn med private barnehager, viser PBL til Stortingets vedtak 805 (31. mai 2018): «Stortinget ber regjeringen ved evalueringen av kommunens tilsynsansvar sikre at det etableres et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren».

PBL mener KD ikke kvitterer ut vedtak 805 gjennom Prop. 96 L. I tillegg underbygger en rekke rapporter, stortingsmeldinger, lovforslag med videre, behovet for uavhengighet i tilsynet også med kvaliteten i barnehagene.

PBL mener det neste steget må bli å la Utdanningsdirektoratet føre tilsyn også med kommunenes tilskuddsberegninger. Bare de siste tre årene har kommunene feilberegnet tilskudd for nærmere 300 millioner kroner.

Svakheter i kunnskapsgrunnlaget

Lovproposisjonen Prop. 96L (2019-2020) - endringer i barnehageloven berører noen av spørsmålene som har vært oppe knyttet til nye reguleringer av private barnehager.

PBL er kritisk til arbeidet med kunnskapsgrunnlaget som er samlet inn, når behovet er presis og relevant informasjon om sektoren. Svakheter i grunnlaget skaper grobunn for mistillit til sektoren. Svakhetene sår også tvil om behovet for reguleringer, og hvordan disse i så fall skal utformes.

De mest utfordrende problemstillingene er ikke en del av den lovproposisjonen som nå ligger til behandling.

Men PBL har pekt på noen punkter i lovproposisjonen der det er behov for justeringer.