PBLs svar på høring om tilbud til barn med behov for spesiell tilrettelegging

PBLs svar på høring om tilbud til barn med behov for spesiell tilrettelegging

PBL er kritisk til flere av forslagene i rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» og mener kunnskapsgrunnlag og analyse om barn med behov for spesiell tilrettelegging ikke er god nok.

Publisert:

En ekspertgruppe ledet av professor Thomas Nordahl la i april frem rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge». Ekspertgruppen har både hatt ansvaret for å gi en bred tilstandsbeskrivelse og foreslå forbedringer for barn med behov for spesiell tilrettelegging.

Rapporten ble i april sendt ut på høring med svarfrist 15. august. PBL og en rekke andre organisasjoner, samt offentlige etater, kommuner og fylkeskommuner har allerede gitt innspill i høringen.

Les alle innspillene i høringen

Svikt i kunnskapsgrunnlaget

PBL er i sitt høringssvar i stor grad enig i virkelighetsbeskrivelsene som kommer frem i rapporten, men er kritiske til flere av forslagene som lanseres. Deriblant forslaget om omfattende systemendringer og regelverksendringer for barn i barnehagealder, som PBL mener burde være basert på et bedre kunnskapsgrunnlag og analyse om barn med behov for spesiell tilrettelegging i denne aldersgruppen.

PBL mener særlig at manglende forskning og kunnskap om barn med behov for spesiell tilrettelegging av barnehagetilbudet, i henhold til barnehagelovens § 19, er en svikt i kunnskapsgrunnlaget når det gjelder barn under opplæringspliktig alder.

– Å løse utfordringene for barn som har behov for ekstra hjelp og støtte i barnehagen er ett av de aller viktigste tiltakene for å heve kvaliteten på tilbudet i barnehagen, både for disse barna og for de andra barna i barnehagene. Å forbedre situasjonen for disse barna må ha høyeste prioritet, sier styreleder Eirik Husby i PBL.

Store utfordringer

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet ønsker innspill på:

  • Om ekspertgruppens kunnskapsgrunnlag og analyse oppleves dekkende for både barnehage, grunnskole, videregående opplæring, statlig og lokalt støttesystem.
  • Tilbakemelding og vurdering av ekspertgruppens forslag til et helhetlig system for en inkluderende og tilpasset pedagogisk praksis i barnehage og skole. 
  • Forslag til tiltak, som kan bidra til et bedre tilrettelagt og inkluderende tilbud.

Styret i PBL behandlet høringen om rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» i styremøtet 19. juni.

Ekspertgruppen slår i rapporten fast at det er store utfordringer med dagens system, og peker blant annet på at mange av barna i barnehagene mottar spesialpedagogisk hjelp fra ufaglærte.

PBL erfarer dessuten at mange barnehager må ta av ressursene til det ordinære tilbudet for å finansiere tilbudet til barn med behov for spesiell tilrettelegging, fordi midlene til det særskilte tilbudet ikke strekker til.

Det rammer barna med behov for ekstra hjelp og støtte, men det rammer ofte også tilbudet til barna som er en del av det ordinære tilbudet i barnehagen.

– Dette er en svært viktig sak som PBL vil følge tett fremover, sier PBLs styreleder Eirik Husby.