PBLs høringssvar om private aktører i velferden: Viktige og positive funn om private barnehager

PBLs administrerende direktør Anne Lindboe finner mye positivt i Velferdstjenesteutvalgets rapport, men mener noen av forslagene som legges frem er svært problematiske.

PBLs høringssvar om private aktører i velferden: Viktige og positive funn om private barnehager

– Utvalget har på flere områder gjort et godt og grundig arbeid med å beskrive realitetene i de ulike velferdstjenestene, også barnehagesektoren. Men noen av forslagene som utvalget har lagt frem, vil etter vår klare oppfatning ikke føre til økt kvalitet i barnehagene, snarere tvert imot, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Publisert:

Velferdstjenesteutvalget har gjort den første systematiske kartleggingen av private tjenestetilbydere i offentlig finansiert velferd – og private barnehager er viet stor plass i den offentlige utredningen. Høringsfristen er 15. mars, men allerede nå kan du lese høringssvaret fra PBL.

NOU 2020:13 om private aktører i velferdsstaten ble overlevert næringsministeren 30. november.

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget har jobbet med utredningen siden høsten 2018 og har vært ledet av Kåre Hagen, til daglig leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet.

Barnehager kan også levere høringssvar

PBL har nå sendt inn et høringssvar i forbindelse med utvalgets rapport. Også private barnehager som har meninger om Velferdstjenesteutvalgets rapport kan engasjere seg og levere høringssvar.

Dersom barnehagens synspunkter samsvarer med de innspillene som PBL har gitt, er det selvsagt full anledning til å benytte deler av høringssvaret fra PBL sammen med barnehagens egne innspill. Alternativt kan barnehagen, i tillegg til å gi egne innspill, velge å vise til høringssvaret fra PBL dersom barnehagen ønsker det.

I sammendraget av PBLs høringssvar (se nedenfor), er mange av de viktigste momentene i høringssvaret omtalt og gjort enklere tilgjengelig for medlemmer og andre som raskt ønsker oversikt over innspillene fra PBL.

– Godt og grundig, men...

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, sier at utvalget på flere områder har gjort et godt og grundig arbeid med å beskrive realitetene i de ulike velferdstjenestene, også barnehagesektoren.

– Men noen av forslagene som utvalget har lagt frem, vil etter vår klare oppfatning ikke føre til økt kvalitet i barnehagene, snarere tvert imot. Derfor blir det et politisk spørsmål om målet utelukkende er å drive barnehager billigst mulig, eller om man fortsatt skal tilstrebe å balansere en effektiv bruk av samfunnets ressurser med en satsing på høyere kvalitet til beste for barna, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Avkrefter myter

I høringssvaret peker PBL på at utvalget har gjort mange funn som etter vårt syn avliver myter om penger som forsvinner ut av sektoren:

 • Ansatte i private barnehager har gode lønns- og arbeidsvilkår.
 • Det er langt flere private barnehager som har problematisk lave driftsresultat enn dem som har problematisk høye driftsresultat.
 • Nivået på utbytter oppfattes ikke som urimelige.
 • Omfanget av konsernbidrag er ikke høyere enn normalt.
 • Omfanget av interne transaksjoner er ikke høyere enn det som oppfattes naturlig.
 • Det foregår ikke skattetilpasning i større grad enn i andre sektorer.

Flere radikale forslag

I velferdstjenesteutvalgets rapport går det frem at det er mange viktige forhold om barnehagesektoren som det i dag ikke finnes tilstrekkelig kunnskap om.

Likevel mener utvalget at barnehagenes gjennomsnittlige driftsresultat indikerer at norske kommuner betaler en høyere pris for tjenestene til private barnehager enn det som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på tilbudet.

Utvalget foreslår derfor å oppheve nasjonale regler for finansiering. Utvalget vil i stedet gi kommunene større makt til å bestemme innretning og nivå på tilskuddene som private barnehager får, innføre tidsbegrenset varighet på tilskudd og i større grad enn i dag ta i bruk anbudskonkurranser.

PBL: Svært problematisk

Forslagene er etter PBLs syn svært problematiske, både med tanke på bærekraften i sektoren og prinsippet om at barn og barnehager skal behandles likeverdig. Utvalget har heller ikke foretatt noen analyse av hvilke konsekvenser forslagene vil få for bærekraften, kvaliteten og mangfoldet i sektoren.

– Ettersom private barnehager leverer like gode tjenester som kommunale barnehager, men til en lavere kostnad for fellesskapet, er det også vanskelig å forstå logikken i at det er til private barnehager at det offentlige betaler for mye, sier Anne Lindboe.

PBL har i sitt høringssvar rettet søkelyset på flere svakheter ved utvalgets forslag. PBL mener utvalget:

 • Overvurderer lønnsomheten i sektoren.
 • Ikke tar hensyn til samfunnsmessige besparelser ved bruk av private barnehager.
 • Ikke tar hensyn til prinsippet om likeverdig økonomisk behandling.
 • Ikke vektlegger hensynet til kvalitet.
 • Ikke har gjort analyser av konsekvenser for kvalitet og mangfold.
 • Ser bort fra at nasjonale krav til kvalitet er innført (kun tall til 2018).

Støtter flere forslag

Derimot støtter PBL prinsippene i utvalgets forslag som dreier seg om ordnede lønns- og arbeidsvilkår, åpenhet og innsyn og behovet for å hente inn mer kunnskap om kvalitet i barnehagesektoren.

– Som offentlig finansierte virksomheter bør det være en selvfølge at private barnehager har konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår. Det bør også være en selvfølge at lokale og sentrale myndigheter enkelt kan kontrollere at barnehagene disponerer offentlige tilskudd og foreldrebetaling i tråd med de til enhver tid gjeldende lover, sier Anne Lindboe.