PBL deltok i komitehøring om SV-forslag

PBLs Anne Lindboe under onsdagens digitale høring i Stortingets utdannings- og forskningskomite. (Skjermdump fra stortinget.no)

PBL deltok i komitehøring om SV-forslag

– Vi opplever disse forslagene som stadige forsøk på å score politiske poeng ved å få drift av private barnehager til å fremstå som mye mer lønnsomt enn det faktisk er, sa PBLs Anne Lindboe da hun deltok på høring om et representantforslag om profittfri barnehage, fremmet av SV.

Publisert:

Høringen ble onsdag gjennomført digitalt av Stortingets utdannings- og forskningskomite. PBL, Læringsverkstedet, Utdanningsforbundet og Manifest Tankesmie deltok med hvert sitt innlegg.

Det er fjerde gang siden mai 2017 at SV og/eller Rødt fremmer lignende representantforslag. De tre første gangene er forslagene i all hovedsak blitt stemt ned av stortingsflertallet.

– Konstruerer en virkelighet

PBL har i sakens anledning levert et skriftlig notat der de enkelte punktene er kommentert.

I tillegg deltok administrerende direktør Anne Lindboe med et innlegg og svar på spørsmål fra politikere da saken onsdag var gjenstand for høring i komiteen.

Dette er noe av det Lindboe sa under høringen:

«Vi har stor respekt for behovet for offentlighetens kontroll med økonomien i private barnehager, men opplever disse forslagene som stadige forsøk på å score politiske poeng ved å få drift av private barnehager til å fremstå som mye mer lønnsomt enn det faktisk er.

Ved til stadighet å fremme disse forslagene, konstruerer SV og Rødt en virkelighet som er svært fjern fra den som det store flertallet av våre medlemsbarnehager opplever. Budskapet som fremmes bygger i liten grad på fakta, men kan bli selvforsterkende bare partiene gjentar budskapet ofte nok.»

Lindboe tegnet følgende bilde av realitetene:

«Regjering og storting har i løpet av den siste fireårsperioden innført pedagog- og bemanningsnormer, som gir like krav til alle kommunale og private barnehager i hele landet.

Bemanningsnormen er ikke fullfinansiert, og stortingsflertallet har dyttet deler av regningen videre til barnehagene og til kommunene.

Manglende finansiering av nye normer – kombinert med store og vedvarende forskjeller i tilskudd – truer eksistensen til barnehager som barn og foreldre er glad i. Det truer arbeidsvilkårene og arbeidsplassene til barnehageansatte.

Det truer også livsverkene til private etablerere. Folk som ble invitert inn på gitte premisser da vårt samfunn hadde et skrikende behov for å opprette mange nye barnehageplasser. Da behovet var så stort at kommunene alene ikke var i stand til å dekke det.

Ferske tall fra PBL Regnskap forteller om en økonomisk situasjon som neppe noen gang har vært verre. 4 av 10 barnehager gikk i minus i 2019. Nær 5 av 10 budsjetterer med underskudd i 2020.

På toppen av dette har regjeringen i et høringsnotat fra april 2019 foreslått å kutte pensjonstilskuddet til private barnehager med flere hundre millioner kroner, noe som setter veldig mange barnehager – og ikke minst gode barnehageplasser – i fare.

Sektoren preges kort fortalt av usikkerhet og uforutsigbarhet.

Når SV nå fremmer nok et forslag rettet mot en viktig del av denne sektoren, skaper det ikke bare et feilaktig bilde av sektoren. Det skaper også enda mer uforutsigbarhet og usikkerhet.»

Forkjøpsrett og krav om ny søknad ved salg

Forslagene som SV har fremmet, lyder som følger:

  1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer av lovverket for barnehagene slik at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, og at disse pengene ikke går til profitt.
  2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av et lovkrav som sikrer ansatte i private barnehager tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjonsavtale, som ansatte i kommunale barnehager. Dette må være en forutsetning for å få offentlig støtte.
  3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i lovverket som sikrer offentligheten innsyn i regnskap for virksomheter som mottar offentlige overføringer til barnehagedrift.
  4. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift av barnehager, for å sikre at barnehagene drives av offentlige eller ideelle aktører.
  5. Stortinget ber regjeringen innføre meldeplikt og forkjøpsrett for kommunen ved salg av barnehager, og fremme eventuelle forslag om nødvendige lovendringer for å innføre slik rett og plikt.
  6. Stortinget ber regjeringen innføre, eller fremme nødvendige forslag for å innføre, et krav om at når en barnehage selges så må ny eier søke om tilskudd på nytt.
  7. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til endringer av lovverket som sikrer kommunen råderett over fordelingen av antall plasser mellom private og kommunale barnehager, dersom kommunen opplever reduksjon i barnetall.
  8. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan regjeringen skal sikre tilstrekkelig tilsyn av en stadig mer kommersiell barnehagesektor.