På høring om fremtidig eierskap av barnehagene

På høring om fremtidig eierskap av barnehagene

Torsdag 11. oktober er PBL på høring i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget om et representantforslag, hvor målet er å fase ut andre eierformer av barnehager enn offentlige og ideelle aktører.

Publisert:

Audun Lysbakken (SV) og Bjørnar Moxnes (R) har fremmet tre forslag som omfatter fremtidig eierskap av private barnehager. PBL er på høringen representert ved administrerende direktør Anne Lindboe og viseadministrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup.

Følg hele høringen fra klokken 08.45 på Stortingets nett-tv. Velg høringssal 1.

PBLs innlegg vil være fra cirka klokken 09.13 og det er satt av fire minutters taletid.

Se hele programmet for høringen.

PBL har sendt et notat til utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget i forkant av høringen. I dette notatet utdyper PBL hvordan forslaget vil kunne rasere den kvalitet og mangfold som er bygget opp over år. PBL skriver også om kostnadene forslagene vil ha for det offentlige og ikke minst hvordan dette strider med regler som følger av EØS-avtalen.

Offentlige og ideelle aktører

Her er en kort oppsummering av PBLs svar på de tre forslagene. Du kan også lese hele notatet til høringen.

Forslag 1: Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift, for å sikre at barnehagene drives av offentlige og ideelle aktører.

PBL er opptatt av at det også i fremtiden skal være mulig å drive ulike private barnehager, også private barnehager med ulikt eierskap. Det inkluderer i høyeste grad også ideelle barnehager.

Men PBL er kritisk til et system der barnehager skal gis eksplisitte fordeler i markedet på bakgrunn av eierform. Det er de gode barnehagene, de som i aller størst grad bidrar til at barna får et godt tilbud og at sektoren utvikler seg i positiv retning, som vi trenger flere av og som må løftes frem. Det gjelder helt uavhengig av om den private barnehagen er en stiftelse, forening eller et selskap.

Anne Lindboe på høring i Utdannings- og forskningskomiteenAnne Lindboe på høring i Utdannings- og forskningskomiteen

PBL vil ellers påpeke at representantene bak forslagene uttrykker frykt for et svekket mangfold i barnehagesektoren, før de i neste åndedrag kommer med tiltak som i seg selv vil svekke et mangfoldig tilbud til barn og foreldre. Ulike typer eierskap har vært, og vil fortsatt være, et avgjørende premiss for utviklingen og nyskapingen i sektoren.

Forkjøpsrett til kommunene

Forslag 2: Stortinget ber regjeringen innføre meldeplikt og forkjøpsrett for kommunen ved salg av barnehager, og fremme forslag til eventuelle nødvendige lovendringer for å innføre slik rett og plikt.

PBL bemerker at Norge gjennom EØS-avtalen er forpliktet til fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital innen avtaleområdet. Omsetning av fast eiendom faller inn under traktatens bestemmelser om fri bevegelse av kapital.

Forslaget er også et angrep på eiendomsretten, og bør forkastes. Kommunene er eier og plan- og barnehagemyndighet og har fullt handlingsrom til å styre strukturen. Det er dessuten uklart hvilke konsekvenser forslaget vil ha. Private barnehager er i dag pålagt en rekke rapporteringer til det offentlige. Hvis Stortinget innfører mer rapportering, bør dette vurderes opp mot barns beste.

Avslag på finansiering

Forslag 3: Stortinget ber regjeringen innføre, eller fremme nødvendige forslag for å innføre et krav om at når en barnehage selges, så må ny eier søke om tilskudd på nytt.

Full barnehagedekning og mangfold i tilbudet er bygget opp i tett samarbeid med private drivere. Det er skutt inn kapital og lagt ned betydelig arbeidsinnsats for å bygge sektoren. Risiko for avslag på finansiering, vil gi sterk negativ effekt i sektoren: Barnehagene vil få redusert insentiv til å gjøre nødvendig vedlikehold og oppgraderinger av barnehagene. Forslaget setter full barnehagedekning, gode og trygge barnehager og høy tilfredshet i fare. Forslaget kommer ikke barna til gode.