Gi innspill til fremtidige reguleringer av private barnehager

Gi innspill til fremtidige reguleringer av private barnehager

PBL oppfordrer medlemmene til å si sin mening i den pågående høringen om reguleringer av private barnehager.

Publisert:

PBL ønsker et nytt og mer rettferdig finansieringssystem, uavhengig tilsyn – og reguleringer som sikrer at tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode. Regjeringens forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (ny regulering av private barnehager) ble sendt på høring i slutten av april.

Gi innspill – bidra til bedre regler

Høringsfristen er 26. juli og alle private barnehager er blant høringsinstansene.

Det er viktig at mange private barnehager deltar i høringen og gir sine innspill til Kunnskapsdepartementet. Det fremtidige regelverket vil bli enda bedre dersom mange ulike private barnehager kommenterer forslagene fra regjeringen og at dette gjøres på bakgrunn av situasjonen og egenarten til den enkelte barnehage.

PBL oppfordrer derfor medlemmene til å si sin mening om de foreslåtte endringene.

Skal sende lovforslag til Stortinget

Ifølge regjeringen er formålet med endringene at regelverket skal bli bedre tilpasset utviklingen av barnehagesektoren. I høringsbrevet skriver regjeringen blant annet at endringene skal:

  • legge til rette for et mangfold av barnehager med høy kvalitet.
  • gi gode driftsvilkår for ulike typer barnehager og barnehageeiere.
  • sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.

Etter høringsperioden planlegger regjeringen å komme tilbake til Stortinget med et nytt lovforslag innen utgangen av 2019.

Dette mener PBL – innspill til barnehagens høringssvar

PBL jobber i disse dager med høringssvaret fra PBL. Høringen og PBLs innspill til departementet skal behandles på et styremøte i PBL 25. og 26. juni.

Deretter vil høringssvaret fra PBL bli publisert og delt med medlemmene så snart endelig høringssvar foreligger.

Dette er noen av hovedmomentene i høringssvaret fra PBL, og som medlemsbarnehagene gjerne kan inkludere i sine høringssvar:

Om behovet for nye reguleringer

PBL anerkjenner behovet for endringer i deler av regelverket. Etter en lang periode med stor utbygging av nye plasser, er det nå større oppmerksomhet på utvikling av enda bedre barnehager for barna. Det pågående regelverksarbeidet må legge til rette for høyere og jevnere kvalitet i alle barnehager.

Barnehagesektoren er avhengig av legitimitet og tillit. Fremtidige reguleringer må sikre at det er mulig å drive gode barnehager med sunn og bærekraftig økonomi, samtidig som reglene må sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling blir brukt i tråd med formålet.

PBL ønsker tydelige regler som sikrer at penger bevilget til barnehager kommer barna til gode – og som i tillegg sikrer at samfunnet kan ha stor tillit til at private barnehager disponerer midlene i tråd med formålet.

Nytt system for finansiering av private barnehager

De store og til dels uforklarlige forskjellene i tilskudd fra kommune til kommune hemmer arbeidet for høyere og jevnere kvalitet i alle barnehager. For å få slutt på dagens urettferdige forskjellsbehandling av barn og barnehager, må nytt system for finansiering utredes.

Et fremtidig finansieringssystem må likebehandle barn og bør være basert på nasjonale gjennomsnittskostnader i kommunale barnehager.

PBL ønsker et system som er enklere og mindre ressurskrevende for kommunene og barnehagene, og som gir kommunen anledning til å avkorte tilskudd til private barnehager som ikke innfrir krav til kvalitet eller som ikke kan dokumentere ordnede lønns- og arbeidsvilkår.

Nytt nasjonalt økonomisk tilsyn til Utdanningsdirektoratet

Et uavhengig og faglig kompetent tilsyn med økonomiske forhold ved private barnehager vil på en bedre måte enn dagens system sikre at pengene kommer barna til gode. Et slikt tilsyn kan også bidra til å styrke tilsynets legitimitet i sektoren, og bidra til å bevare og å styrke tilliten til private barnehager.

PBL støtter derfor forslaget om å overføre ansvaret for tilsyn med økonomiske forhold ved private barnehager til Utdanningsdirektoratet. 

PBL mener departementet også må overføre ansvaret for tilsyn med øvrige reguleringer i barnehageloven med forskrifter til et nasjonalt organ.

Fremtidig finansiering av pensjonskostnader

PBL er kritisk til at departementet i høringen ikke har undersøkt de alvorlige og grunnleggende problemene med dagens finansieringssystem.

PBL mener gjennomgangen må omfatte hele barnehagesektoren, både private og kommunale barnehager. Og i evalueringen av systemet for finansiering av private barnehager må hele ordningen under lupen, ikke bare enkeltelementer i ordningen.

I høringsnotatet formidler departementet misvisende opplysninger om pensjonskostnadene i private barnehager. Kunnskapsdepartementet gir inntrykk av at private barnehager har lavere kostnader til pensjon enn det de i realiteten har, fordi det er hentet ut tall fra rapporteringssystemet Basil, i stedet for å legge til grunn de reelle pensjonskostnadene i private barnehager.

For PBL er det ikke et mål i seg selv at kostnadene til pensjon skal være så høye som mulig. Det viktige er at pensjonsbetingelsene til de ansatte er gode. Og i PBLs medlemsbarnehager er ytelsene for de ansatte gode og på nivå med ordningene for ansatte i kommunale barnehager.