Foreslår endring i forskrift for å sikre stedlig ledelse

Foreslår endring i forskrift for å sikre stedlig ledelse

Fra og med 1. august 2023 kan mulighetene for å dele styrerressurser mellom flere barnehager bli strammet inn. En forskriftsendring om dette er nå sendt ut på høring.

Publisert:

PBL stiller seg prinsipielt positivt til en tydeliggjøring av kravet om at hver barnehage skal ha en stedlig leder. Samtidig må regelverket ikke være så rigid at det legger utilsiktede og unødvendige hindringer i veien for en god drift til beste for barna i barnehagene.

– God og tilstedeværende ledelse er viktig. Det er derfor viktig og riktig at barnehager ikke skal kunne svekke kvaliteten på tilbudet gjennom å smøre styrerressursene tynt ut over flere barnehager. Men regelverket må utformes på en måte som verken påtvinger barnehager uforholdsmessig høye kostnader til ledelse eller fjerner ethvert handlingsrom. Nå skal vi gå grundig inn i høringsnotatet og deretter gi innspill til forbedringer, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL.

Ønsker å tydeliggjøre krav

Formålet med den foreslåtte forskriftsendringen er å gjøre regelen om krav til styrer (daglig leder) og styrers tilstedeværelse i barnehagen i barnehagen tydeligere.

Det legges i høringsnotatet ikke opp til at det skal følge ekstra finansiering med de foreslåtte presiseringene.

Forslaget, som Utdanningsdirektoratet mandag la ut på høring, går blant annet ut på følgende:

  • Hovedregelen er at hver barnehage skal ha en styrer. Barnehageeier bør tilstrebe styrerressurs i full stilling.
  • I tilfeller der flere barnehager samordner styrerressursene, skal styrerressursen være like god og ha like høy grad av fysisk tilstedeværelse av leder, som om hver enkelt barnehage hadde én styrer.
  • Når det skjer en slik samordning, skal det være hensiktsmessig avstand mellom barnehagene, og styrerteamet ha daglig kontakt og oppfølging av hver barnehage, ved fysisk tilstedeværelse i barnehagen.

Utdanningsdirektoratet tar sikte på at endringene skal tre i kraft 1. august 2023.

En av fire kommunale barnehager

Tradisjonelt har kommunene hatt mer praksis enn private for å legge flere barnehager under én leder.

I høringsnotatet fra Utdanningsdirektoratet går det frem at 25 prosent av de kommunale og åtte prosent de private barnehagene deler styrer med en annen barnehage (2015-tall). Det er stor variasjon fra kommune til kommune.

Disse tallene bekrefter PBLs inntrykk av at en del kommuner synes å ville organisere seg bort fra hovedregelen i barnehageloven for å spare penger.

– Dersom kommunenes frihet til å kutte i styrerkostnader blir strengere regulert, vil tilskuddene til private barnehager i større grad gjenspeile aktiviteten i barnehagene. Det er bra. Samtidig må regelverket ha mekanismer i seg som ivaretar ressursgrunnlaget for barnehagene slik at god ledelse ikke står i veien for forutsetningene for å gi gode tilbud til barna, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

  • Høringsfristen går ut 12. mars 2023. PBL vil i god tid før dette gå grundig igjennom de ulike sidene ved forslaget og gi forslag til forbedringer.