Hilser varslet gjennomgang av reguleringene velkommen

Hilser varslet gjennomgang av reguleringene velkommen

PBL er positive til en gjennomgang av regelverket for barnehager så lenge den er faktabasert og omfatter hele barnehagesektoren.

Publisert:

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner varsler gjennomgang av regelverket for private barnehager. PBL-direktør Arild M. Olsen er positiv til slik gjennomgang, gitt at den er faktabasert og omfatter hele barnehagesektoren.

– Hele barnehagesektoren er avhengig av legitimitet og samfunnets tillit. Det kan være fornuftig å gå gjennom reguleringene for å se om noe kan forbedres og for å sikre at barnehagene også i fremtiden har den nødvendige tilliten i samfunnet. Men en slik gjennomgang må være faktabasert og den må gjelde hele sektoren, ikke bare private barnehager, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

Ny rapport rokker ikke ved tilliten

Det var i en pressemelding som Kunnskapsdepartementet sendte ut tirsdag, at statsråden varsler en gjennomgang av regelverket for private barnehager. Sanner hevder at dagens regelverk er utdatert og at han vil sikre et «regelverk som er bedre tilpasset dagens situasjon».

Departementet viser blant annet til en ny rapport som de har bestilt fra konsulentselskapet BDO.

PBL mener at det ikke er noen elementer i rapporten fra BDO som rokker verken med tilliten eller troverdigheten til barnehagesektoren, men at rapporten peker på klare svakheter som følge av dagens reguleringer av sektoren.

– Rapporten bekrefter blant annet at det ikke tas ut store utbytter og at lønnsomheten i bransjen har vært stabil og på et normalt nivå sammenlignet med andre tjenesteytende bransjer, kommenterer Olsen.

Urimelige variasjoner mellom kommunene

Rapporten dokumenterer også at dagens finansieringssystem gir store lokale forskjeller i tilskudd. Dette viser klart at finansieringssystemet er utdatert og må forbedres. Utgangspunktet var tilskudd til private barnehager på nivå med kommunens kostnader i tilsvarende kommunale barnehager, noe som er blitt til tilskudd som en gjennomsnittlig kommunal barnehage.

– Dette sammen med store variasjoner i hvordan kommune regnskapsfører og satser på barnehager, fører til store og urimelig variasjoner og at mange private barnehager driver med underskudd eller små overskudd, kommenterer Arild M. Olsen – og legger til:

– Noen av funnene i rapporten kan se avskrekkende ut på papiret. Men i en stor sektor med mange private barnehager som tilbyr barnehageplasser til veldig mange barn, blir det også store tall når de summeres opp, for eksempel når det gjelder opptjent egenkapital i barnehagene. Men det betyr ikke nødvendigvis at det er problematisk eller at det er dokumentasjon på en usunn sektor.

Olsen mener det er en stor svakhet at det ikke er gjort vurderinger av hvor stor egenkapitalen bør være for at barnehagen skal kunne være en trygg arbeidsplass med muligheter for utvikling og vedlikehold av barnehagen.

Kritisk til departementets bestilling

PBL mener det er en stor svakhet ved rapporten fra BDO at den kun har analysert private barnehager.

– Vi er kritisk til at departementet ikke ønsker å analysere økonomien og pengebruken i de kommunale barnehagene. Det svekker rapportens troverdighet og gjør den mindre relevant. Det er tross alt kostnadene i de kommunale barnehagene som er grunnlaget for driften av private barnehager, og som private barnehager bør sammenlignes med, mener Olsen.

Ifølge en rapport fra Agenda Kaupang har samfunnet årlig spart om lag 2 milliarder kroner på private barnehager, sammenlignet med om kommunene selv skulle driftet disse barnehagene. Samtidig vet vi at foreldrene gjennomgående er mer fornøyde med private barnehager.

For betydelig lavere kostnader for samfunnet synes altså private barnehager å gi barn og foreldre et enda bedre tilbud enn kommunene. Da er det forstemmende at søkelyset utelukkende er på de private barnehagene.

– Vil gjerne bli sett i kortene

– Private barnehager vil gjerne bli sett i kortene, både på innhold og økonomiske disposisjoner. Men det må være et uavhengig og profesjonelt tilsyn som kontrollerer barnehagene og alle barnehager, uansett eierskap, må være omfattet av det samme tilsynet. Derfor er vi glad for signalene fra Stortinget, og nå også fra regjeringen, om behovet for å få på plass et bedre tilsyn, sier Olsen.

I rapporten fra BDO bemerkes det at det er markedssvikter i barnehagesektoren. PBL-lederen mener markedssviktene er åpenbare i en sektor med maksimalprisregulert foreldrebetaling og der det de siste årene i realiteten ikke har vært mulig å etablere konkurrerende tilbud.

– De endringene som er gjort i dagens finansieringssystem har ikke utjevnet forskjeller mellom barnehagene, men heller forsterket dem. De som har rimelige vilkår klarer seg fortsatt bra, men de som har lave tilskudd får det strammere og strammere, sier Arild M. Olsen – og legger til: 

– Derfor må regjeringen se på helheten, ikke enkeltelementer, i sin gjennomgang. Vi må få på plass systemer og strukturer som holder seg over tid og som blir et gode for sektoren og som kan legge til rette for fortsatt høy kvalitet og kvalitetsutvikling i barnehagene. Da må det først og fremst gjøres endringer i finansieringssystemet og tilsynsordningen.