Forslag om løpende opptak: PBL er positiv til intensjonene, men peker på utfordringer

Forslag om løpende opptak: PBL er positiv til intensjonene, men peker på utfordringer

I et innspillsnotat til Stortinget stiller PBL seg positiv til å gi flere familier muligheten til å benytte seg av barnehage så snart foreldrepermisjonen er over. Det er imidlertid flere forhold som må drøftes og avklares før det er grunnlag for å lovfeste et løpende barnehageopptak. 

Publisert:

I mars la fire representanter for Fremskrittspartiet frem et representantforslag til Stortinget om barnehagedekningen. 

Ett av forslagene lyder: 

«Stortinget ber regjeringen fremme sak om innføring av en lovbestemt ordning for kontinuerlig opptak ved barnehager i Norge. Rett til barnehageplass skal slå inn tidligst fra den tid barnet fyller ett år, eller fra foreldrepermisjonens slutt dersom denne tas ut i lengre tid.» 

Født på «feil» tid av året 

Fristen for å levere innspill til utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget gikk ut denne uka.  

PBL støtter i sitt inspillsnotat intensjonen om å styrke småbarnsforeldres muligheter til å gjøre gode valg for sine familier. 

«Det er vanskelig å forsvare at foreldre som får barn på «feil» tid av året, ikke har samme rettigheter til en offentlig finansiert velferdstjeneste som andre foreldre. Men slik er det i dag», skriver PBL i notatet. 

Les PBLs innspillsnotat 

Utfordringer 

Men selv om PBL ser flere gode grunner til å være positive til løpende opptak, er det flere utfordringer som må drøftes og avklares før man eventuelt kan lovfeste en slik rettighet. Her trekker PBL frem følgende: 

  • Løpende opptak fordrer kapasitet og tilgang på kompetent arbeidskraft. 
  • Foreldrenes valg av barnehage må vektlegges. 
  • Likebehandling av barn og barnehager må ligge til grunn. 
  • Løpende opptak må finansieres, både i kommunale og private barnehager, gjennom nasjonale regler for tilskudd og telletidspunkter. 
  • Løpende opptak kan være en pedagogisk utfordring. 
  • Samfunnsøkonomiske konsekvenser. 

Insentiver til å bruke ledige plasser 

I dag må en rekke foreldre som er ferdige med fødselspermisjonen ta ulønnet permisjon for å være hjemme med egne barn selv om det er ledige barnehageplasser lokalt. 

Dette er en situasjon det bør være mulig å gjøre noe med. 

«Uavhengig av om retten til løpende opptak i barnehagene innføres eller ikke, bør det etableres ordninger som gir barnehager med kapasitet insentiver til å ta inn barn utenom ordinære opptak. Dette kan for eksempel være flere telletidspunkter for alle barnehager, eventuelt fortløpende innrapportering av endringer i barnetall», heter det i PBLs innspillsnotat. 

Les PBLs innspillsnotat