Debattinnlegg: Hva nå, private barnehager?

Mer forutsigbar finansiering. Det viktigste er å få på plass et nytt finansieringssystem som legger til rette for en jevnere kvalitet på tilbudet til barna, og som samtidig blir mer forutsigbart for barnehagene, skriver blant annet administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe i dette debattinnlegget.

Debattinnlegg: Hva nå, private barnehager?

I dag avviser Stortinget et nytt forsøk fra venstresiden på å svekke det viktige private eierskapet i barnehagesektoren. Hvor lenge skal svertekampanjene få fortsette?

Publisert:

Barnehagene er en suksesshistorie i norsk offentlig sektor. Private barnehager er i høyeste grad en stor del av denne suksessen:

  • Det var de private barnehagene som stod bak utbyggingen som sikret landet full barnehagedekning.
  • Foreldrene er mer fornøyde med private barnehager.
  • Sykefraværet blant de ansatte er lavere.
  • Private barnehager bidrar med stort mangfold av ulike pedagogiske retninger og profiler, aktiviteter og ulike tros- og livssyn.
  • Private barnehager kjennetegnes også av høy organisasjonsgrad blant arbeidsgiverne. For 95 prosent av de ansatte i private barnehager er lønns- og arbeidsvilkårene, pensjon inkludert, regulert i tariffavtaler som er fremforhandlet og anbefalt av fagforeningene. 

Mer til velferd

På toppen av dette viser undersøkelser at private barnehager årlig sparer samfunnet for mer enn to milliarder kroner hvert år, sammenlignet med om kommunene selv skulle drevet alle barnehagene.

Dette er penger som kommunene kan bruke til å ansette flere sykepleiere eller lærere, eller styrke andre deler av det offentlige velferdstilbudet.

Men for motstanderne av private barnehager er ikke dette nok. Kritikken mot store deler av bransjen øker. Private barnehager organisert som aksjeselskaper beskyldes for å prioritere egen vinning på bekostning av barna og de ansatte. «Velferdsprofitørene», hvem nå det måtte være, skal tas.

På Stortinget i dag blir likevel tre konkrete forslag fra Audun Lysbakken (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt) stemt ned. Forslagene har til hensikt å fase ut barnehager som ikke er kommunalt eller ideelt eiet, blant annet ved å innføre meldeplikt og forkjøpsrett for kommunen ved salg av barnehager.

Trenger alle gode barnehager

I PBL er vi glad for å representere alle typer private barnehager. Vi mener barnehagene må måles på kvaliteten på tilbudet, ikke på eierskapet. Det er ikke barnehagens eierform som avgjør hvorvidt kvaliteten på tilbudet er bra for barna eller ikke. Det er det kompetansen og engasjementet til de ansatte, ledelsen av barnehagen og en rekke andre faktorer som gjør.

Vi trenger alle gode barnehager, uavhengig av om de er eid av kommunen, en ideell stiftelse eller selskap. Vi trenger mangfoldet og vi trenger skaperkraften – alt det politikerne ytterst på venstre fløy setter i spill med sine svertekampanjer.

Private barnehager forvalter store verdier for det offentlige og gir et tilbud til de minste og mest sårbare av oss. Enhver barnehage må være bevisst sitt samfunnsoppdrag, og er helt avhengig av legitimitet og støtte i befolkningen. Å drive barnehage er noe annet enn å drive kiosk.

Trenger nytt finansieringssystem

PBL er glad for at regjeringen har satt i gang en større evaluering av regelverket og tilstanden i sektoren. Et fremtidig regelverk må både ivareta barnehagenes behov for forutsigbar og sunn økonomisk drift, bidra til å avdekke eventuelle «råtne epler» i sektoren og samtidig sikre at samfunnet kan ha tillit til at pengene i sektoren kommer barna til gode.

Et slikt regelverk må etter PBLs syn forvaltes av et uavhengig tilsyn, som kontrollerer at både private og kommunale barnehager leverer den kvaliteten som samfunnet forventer og betaler for.

Det viktigste blir likevel å få på plass et nytt finansieringssystem som legger til rette for en jevnere kvalitet på tilbudet til barna, og som samtidig blir mer forutsigbart for barnehagene. I dag varierer tilskuddet fra barnehage til barnehage med flere millioner kroner, noe som legger til rette for betydelige kvalitetsforskjeller.

Et fremtidig finansieringssystem må samtidig inneholde mekanismer for avkortning i tilskuddet til barnehager som ikke leverer forventet kvalitet på tilbudet til barna, eller som ikke har like gode ordninger for de ansatte som private barnehager flest.

Forventer etisk bevissthet

Noen enkeltsaker – blant annet om urimelige høye styrehonorarer, lederlønninger og investeringer som ikke naturlig hører hjemme i en barnehagevirksomhet – har skapt uro i og rundt sektoren. Disse enkeltsakene viser at dagens regelverk om bruk av offentlige midler og foreldrebetaling med fordel kan bli enda tydeligere.

PBL forventer, uavhengig av dette, at alle våre medlemmer viser stor etisk bevissthet og åpenhet omkring barnehagens økonomiske disposisjoner. Det medfører at barnehagen ikke bare må operere innenfor lovverket, men at hele barnehagens drift må skje på en måte som styrker tilliten til sektoren og har allmenn aksept blant skattebetalere flest.

Slik kan private barnehager best imøtegå kritikken fra enkeltpolitikere som, mer basert på ideologi enn realiteter, ønsker å bryte med en av våre aller mest vellykkede velferdsreformer.

Anne Lindboe
Administrerende direktør
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)