Pedagognormen – er det pedagogisk leder eller barnehagelærer du skal ansette?

Pedagognormen – er det pedagogisk leder eller barnehagelærer du skal ansette?

Det hersker en del usikkerhet om hvilken stillingstype du må ansette nye pedagoger i for å oppfylle vedtatt pedagognorm. Det trenger ikke å være pedagogisk leder.

Publisert:

Mange barnehager forbereder seg på skjerpet pedagognorm som trer i kraft 1. august i år, og som krever én pedagog per sju barn under tre år og én pedagog per 14 barn over tre år.

I høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet er det konsekvent brukt beskrivelsen pedagogisk leder og det kan for mange se ut som om du må ansette pedagogisk leder når du skal utvide med flere pedagoger.

Dette stemmer ikke, noe departementet også presiserer i høringsnotatet.

Barnehagelærerkompetansen viktigst

«Departementet vil bemerke at bruken av betegnelsen «pedagogisk leder» ikke er en forskriftsfesting av en bestemt stillingskategori. I høringsnotatet til barnehageloven av 2005 fremkommer det at departementet mente at betegnelsen «pedagogisk leder» kunne oppfattes som et krav til bestemte stillinger.

Departementet fant det ikke naturlig å lovfeste stillingskategorier på denne måten. Det ble påpekt at det ikke i seg selv er grunnlag for å kreve at barnehagen skal ha stillinger for pedagogiske ledere, men at selve barnehagelærerkompetansen fortsatt er og vil være viktig i barnehagene».

Lovgiver holdt fast ved et innarbeidet begrep, men ønsket ikke å legge seg opp i hvilken stillingskategori arbeidsgiver benyttet seg. I denne sammenhengen er det viktige at de ansatte har barnehagelærerkompetanse eller tilsvarende, ikke hva de får i lønn eller stillingstittel.

Ingen krav

Det er med andre ord ikke noe krav til ansettelse av pedagogiske ledere og så lenge barnehagen mener at det er tilstrekkelig med pedagogiske ledere, er det ingen krav om at nye ansettelser må være i stillingskategorien pedagogisk leder.

Det er tilstrekkelig å ansette personer i barnehagelærerstillinger for å oppfylle normen.