Gi innspill om tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Gi innspill om tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Kunnskapsdepartementet er i gang med stortingsmeldingsarbeidet om tidlig innsats og inkluderende fellesskap, og ønsker gjerne innspill fra barnehagene.

Publisert:

Stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap skal leveres høsten 2019. PBL er en av aktørene som som er bedt om å komme med innspill til dette arbeidet. Også enkeltbarnehager kan komme med innspill til prosjektgruppen. 

Bygge videre på tidligere meldinger

Målet med meldingen er å forsterke arbeidet med tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehager og skoler, og gi alle barn mulighet til å lykkes uavhengig av sosial, kulturell og språklig bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller.

Ifølge Kunnskapsdepartementet skal meldingen bygge videre på stortingsmeldingene Tid for lek og læring - Bedre innhold i barnehagen og Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.

Meldingen skal omfatte både barnehage, skole og SFO, og følge opp forslag og ny kunnskap fra ulike ekspertgrupper. Ifølge departementet skal meldingen spesielt følge opp og vurdere forslagene i ekspertgruppe­rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge (Nordahl-rapporten) og Stoltenberg-utvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner som blir levert 1. februar 2019.

Andre aktuelle tema i meldingen er  overgang barnehage – skole, samt skissere hvilke mål, prinsipper og helhetlig grep som bør ligge til grunn for at tilbudet i barnehage og skole kan bli bedre.

Send innspill til prosejektgruppen

Arbeidet ledes av en prosjektgruppe i Kunnskapsdepartementet og det legges opp til en åpen og inkluderende prosess, med sentrale aktører og berørte parter. Målet er å få gode råd og innspill til meldingsarbeidet, men også å bidra til drøftinger og å stimulere til utviklingsprosesser lokalt. 

PBL er en av partene som er bedt om å komme med innspill til arbeidsgruppen. Advokat Cathrine Berntsen i PBL er godt i gang med dette arbeidet. Hun oppforder barnehager som har innspill til dette arbeidet om å sende disse direkte til arbeidsgruppen på e-post til .

– Alternativt kan barnehagene sende innspillene direkte til meg på e-post , så samler jeg opp disse og tar det med i vårt videre arbeid inn mot arbeidsgruppen, sier Berntsen.