Fersk OECD-rapport: Fornøyde ansatte i norske barnehager

Rapporten TALIS Starting Strong er den første internasjonale undersøkelsen om ansatte og styrere i barnehagene.

Fersk OECD-rapport: Fornøyde ansatte i norske barnehager

I den ferske OECD-rapporten TALIS Starting Strong kommer det frem at 97 prosent av de barnehageansatte er fornøyde med jobben sin. Tilfredsheten gjenspeiles i at få ansatte slutter i jobben.

Publisert:

For første gang har OECD gjennomført en internasjonal undersøkelse blant barnehageansatte. Undersøkelsen er utført i Chile, Danmark, Island, Israel, Japan, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland – og altså Norge.

Hovedfunn i den norske delen av undersøkelsen er:

 • De ansatte trives i jobben.
 • Nesten alle ansatte har deltatt i faglig utvikling i løpet av det siste året.
 • De ansatte ønsker mer kompetanse om barn med rett til spesialpedagogisk hjelp.
 • Arbeid med store barnegrupper er en kilde til stress.

97 prosent fornøyde

I Norge svarer hele 97 prosent av de ansatte at de «alt i alt er fornøyde med jobben.»

Resultatene viser også at det er en mer stabil arbeidsstyrke i norske barnehager sammenlignet med de andre deltakerlandene.

En høy andel (88 prosent) av de ansatte er i faste stillinger, og Norge er det av deltakerlandene som har lavest andel ansatte som har sluttet i jobben i løpet av det siste året.

Sektor preget av orden

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL er glad for å få fakta på bordet om hvordan ansatte i kommunale og private barnehager har det.

– Det er gledelig at de ansatte jevnt over trives i jobben. Det viser at både kommunene og de private eierne tar sin rolle som arbeidsgivere på alvor og at dette er en sektor som er i god utvikling og der det er orden i sysakene. Så viser rapporten også at det er enkelte områder vi kan bli enda bedre på, sier Anne Lindboe.

Likheter og forskjeller

TALIS Starting Strong undersøker betydningen av barnehagens eierform på en rekke områder. De norske resultatene viser stor likhet mellom private og offentlige barnehager, men også enkelte forskjeller:

 • Det er ikke forskjell mellom kommunale og private barnehager når det gjelder ansattes og styrers utdanning og voksentetthet i barnehagen.
 • Det er ikke forskjell mellom offentlige og private barnehager når det gjelder andel ansatte som har deltatt i faglig utvikling.
 • Andelen ansatte som har fått støtte i forbindelse med faglig utvikling er litt høyere i private enn i kommunale barnehager. Forskjellen er kun til stede i 3-5-undersøkelsen, ikke i under 3-undersøkelsen.
 • Forskjellen mellom kommunale og private barnehager når det gjelder andelen barn med rett til spesialpedagogisk hjelp er ubetydelig.
 • I de fleste landene er det flere offentlige enn private barnehager som oppgir å ha 11 prosent eller mer barn fra ressurssvake hjem. Også i Norge er det en forskjell, men den er ikke signifikant.
 • Styrere i private barnehager opplever større valgfrihet enn styrere i offentlige barnehager ved nyansettelser.
 • I rurale strøk er andelen offentlig eide barnehager høyere enn andelen private, mens bildet er motsatt i tettbefolkede strøk.
 • Fem av ti styrere i de kommunale barnehagene i 3-5-undersøkelsen i Norge oppgir at de har mer enn 10 prosent flerspråklige barn, mens tre av ti styrere i de private barnehager svarer det samme. Variasjonen er noe mindre i under 3-undersøkelsen.
 • Ansatte i private barnehager jobber mer med noen av dimensjonene knyttet til prosesskvalitet enn ansatte i offentlige barnehager. I under 3-undersøkelsen dreier det seg primært om mer tilrettelegging for sosioemosjonell utvikling. Ansatte i private barnehager i 3-5-undersøkelsen jobber i større grad med å legge til rette for foresattes involvering enn ansatte i kommunale barnehager.

Flere rapporter kommer

Undersøkelsen er gjennomført våren 2018. I Norge er resultatene basert på svar fra 2068 styrere og ansatte i 305 kommunale og private barnehager.

Den norske kortrapporten gjengir hovedfunnene fra OECDs første hovedrapport fra TALIS Starting Strong Survey.

Resultater fra TALIS Starting Strong Survey vil bli nærmere analysert og diskutert ut fra en norsk kontekst i to kommende norske temarapporter, planlagt publisert i februar 2020 og februar 2021.

 • OECD er en organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling. Den har 36 medlemsland i Europa, Nord-Amerika, Mellom-Amerika,  Asia, Midtøsten og Oseania.