Her er landsmøtepapirene

Her er landsmøtepapirene

Landsmøtepapirene er nå publisert og sendt ut til medlemmene i PBL. To uker før landsmøtet er det 243 deltakere som har meldt seg på.

Publisert:

29. og 30.mai arrangerer PBL landsmøte på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

I tråd med PBLs vedtekter sendes dagsorden og saksdokumenter ut 14 dager før landsmøtet.

Dersom du skal delta på landsmøtet, vil du få et trykt eksemplar av landsmøtepapirene og meldingen for landsmøteperioden ved oppmøte.

Stor deltakelse 

Det er svært stor interesse for PBLs landsmøte i år og på nåværende tidspunkt er 243 deltakere påmeldt. Styret i PBL har valgt å redusere prisen for å delta på landsmøtet, sammenlignet med 2015.

Ennå ikke meldt deg på? Mer informasjon og påmelding her!

I tillegg til viktige landsmøtesaker som skal behandles og valg av nytt styre, gir vi medlemmene i år et spennende program, med blant annet innlegg fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og andre sentrale politikere. 

Innkomne forslag

Dagsorden på landsmøtet bestemmes av § 3 i PBLs vedtekter. En av de store og viktige sakene på landsmøtet er behandlingen av PBLs strategiplan for perioden 2017 til 2019.

Under landsmøtesak 2/17, saker som er fremmet av styret eller medlem(mer), er det fremmet ett forslag fra styret og tre forslag fra medlemmer i PBL (fra side 38 i landsmøtepapirene).

De tre forslagene fremmet av medlemmer i PBL og som skal debatteres og behandles i landsmøtet, er:

Lokalt PBL-kontor i Bergen

Styret anbefaler landsmøtet å vedta at innspillene i forslaget oversendes styret, som tar dette med seg i sitt videre arbeid med utviklingen og organiseringen av PBL.
Styret mener opprettelse av et lokalt PBL-kontor i Bergen krever en grundig og helhetlig vurdering for å kunne vurdere nytten opp mot kostnadene ved en slik etablering i Bergen og eventuelt i andre byer.   

Barnehageprofesjonens autonomi

Styret anbefaler landsmøtet å avvise forslaget.

Styret i PBL mener at PBL, som en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for et stort antall ulike private barnehager, ikke bør fatte slikt vedtak. Styret mener barnehageprofesjonens autonomi er tilstrekkelig ivaretatt i kapittel 2 i ny rammeplan og at det er opp til den enkelte barnehage å etterleve intensjonene i rammeplanen.

Omdømme og tillit

Styret anbefaler landsmøtet å avvise forslaget.

Styret mener at representativiteten i PBL og datterselskapene er landsmøtets ansvar og at denne ivaretas på en god måte gjennom valg av styret i PBL, som er eier og generalforsamling i datterselskaper.  

Styret i PBL vil redegjøre nærmere for PBL synspunkter om disse forslagene – og alle de andre sakene som skal debatteres og behandles – i landsmøtet.