Er du forberedt på en trussel mot din barnehage?

Må øve på ulike senarioer. Alle barnehager er pålagt å ha rutiner for å kunne håndtere en alvorlig tilsiktet hendelse som en skyteepisode eller gisselsituasjon. Minst like viktig er det å øve på ulike senarioer. Har din barnehage denne beredskapen på plass?

Må øve på ulike senarioer. Alle barnehager er pålagt å ha rutiner for å kunne håndtere en alvorlig tilsiktet hendelse som en skyteepisode eller gisselsituasjon. Minst like viktig er det å øve på ulike senarioer. Har din barnehage denne beredskapen på plass?

Er du forberedt på en trussel mot din barnehage?

De fleste barnehagene er godt drillet på brannøvelser. Men hva om en skyteepisode eller gisselsituasjon inntreffer? Har din barnehage en plan om det utenkelige skjer?

Publisert:

Samfunnet er i konstant utvikling. Mye til det bedre, men ikke alltid. Trusselbildet rundt om i verden kan endre seg over natten og du vet aldri hvor det smeller neste gang. Mest sannsynlig ikke i nærheten av deg i det hele tatt. Men hva om det skjer?

Les mer og meld deg på kurset Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

For dårlig trent

I henhold til Forskrift om miljørettet helsevern er alle barnehager pålagt å ha nedskrevne rutiner på plass for å kunne håndtere en alvorlig tilsiktet hendelse. Det innebærer at barnehagen skal vurdere risiko for alvorlige tilsiktede hendelser, og planlegge beredskap i barnehagen i henhold til risikobildet.

– De fleste barnehagene har en beredskapsplan og øver på hvordan de skal håndtere en brann eller en ulykke. Vi i PBL Bedriftshelsetjeneste erfarer dessverre at de færreste barnehager har gode rutiner på plass om det skulle oppstå en trusselsituasjon, sier HMS-rådgiver og yrkeshygieniker i PBL Bedriftshelsetjeneste, Sølvi Mellingen (bildet).

Sølvi Mellingen, HMS-rådgiver i PBL BedriftshelsetjenesteSølvi Mellingen, HMS-rådgiver i PBL Bedriftshelsetjeneste

Nytt kurs

Som et ledd i å oppfylle myndighetenes krav til beredskap i barnehagene, tilbyr PBL Bedriftshelsetjeneste kurs innen beredskap.

På kurset vil deltakerne få veiledning i hvordan vurdere risiko for alvorlige tilsiktede hendelser, og hvilke metoder de kan bruke for å planlegge beredskap i henhold til risikobildet.

– Vi har «åpne» barnehager i Norge og vi skal ikke være bak høye murer. Men da må de voksne vite hvordan de skal handle og ikke få panikk i en truet situasjon. Norske barnehager har dessverre opplevd både trusler og gisseltaking. Tror vi på at det aldri kan skje igjen, spør Mellingen.

Les mer og meld deg på kurset

Alle kommuner har et overordnet ansvar for å samordne og være pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet. Bergen kommune er en av foregangskommunene som har lagt føringer for samarbeid mellom skoler og barnehager. Beredskapssjef i kommunen, Ivar K. Lunde, roser PBL Bedriftshelsetjeneste for at de tilbyr kurs om et svært viktig tema.

– Det er forbilledlig at PBL Bedriftshelsetjeneste tilbyr kurs og opplæring i risikostyring og beredskapsledelse i egen organisasjon. Jeg er sikker på at dette vil øke tryggheten og styrke beredskapsevnen i deres barnehager, sier Lunde.

Krav til beredskap

Myndighetene påpeker at kravet om beredskap skal følge samfunnets utvikling. Viktige verdier ved å jobbe med barnehagens beredskapsplan er;

  • Økt kunnskap
  • Bevissthet og holdninger til hva som kan skje
  • Forebyggende tiltak
  • Å kunne reagere etter innøvd impuls

Mellingen påpeker at flere studier viser at jo mer trent du er på en gitt situasjon, desto bedre håndterer du om den skulle oppstå.

 – Ved å være forberedt på et tenkt senario, kan det skape et godt utgangspunkt for bevist håndtering av en reell hendelse, med større eller mindre alvorlighetsgrad. Truende personer, gjerne med nær relasjon til barn i barnehagen, kan være et realistisk senario per i dag.

Dokumentasjon

Det er et krav at barnehager kan vise til dokumentasjon i forbindelse med tilsyn på dette området, men like viktig er det at kunnskapen er formidlet til ansatte gjennom bevisstgjøring og øvelse.

– Det holder ikke å ha rutiner på denne typen beredskap, uten at det øves på ulike senarioer.  De barnehagene som har et godt HMS-system, som for eksempel PBL Mentor HMS, har et godt grunnlag for å jobbe videre med denne beredskapen. Men, det viktig er at barnehagene her lager sine egne risikovurderinger som er kjent for alle ansatte i barnehagen, og tilpasser det til sin egen beredskapsplan, sier Sølvi Mellingen.  

Krav fra myndighetene

Helse- og omsorgsdepartementet presiserer i rundskriv I-6/2015: Departementet presiserer med dette at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og koler mv. § 14 skal omfatte en plikt for barnehage- og skoleeier ved leder av virksomheten til å vurdere risiko for alvorlige tilsiktede hendelser, og planlegge beredskap ved virksomheten i henhold til risikobildet.

”Ulykkes- og faresituasjoner” etter forskriften kan også omfatte alvorlig tilsiktet hendelse, som for eksempel skoleskyting eller annen hendelse der våpen eller annen form for vold brukes eller trues med å tas i bruk.