PBL Lederkonferanse: Slik kan du legge til rette for et trygt barnehagemiljø for alle barn

Foredrag. Hanne Mette K. Vindvik er seniorrådigiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager og kommer til lederkonferansen for å snakke om endringene i barnehageloven knyttet til barn som utsettes for mobbing, trakassering eller utesetengelse, og barnehagens plikt til å gripe inn for for sikre et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn.

PBL Lederkonferanse: Slik kan du legge til rette for et trygt barnehagemiljø for alle barn

I januar trer endringer i barnehageloven i kraft. Ansatte plikter blant annet å gripe inn dersom barn blir utsatt for mobbing, utestenging eller trakassering av andre barn eller voksne. Men hvordan kan barnehagen tilrettelegge for at alle barn blir ivaretatt?

Publisert:

Departementet har lovfestet at barnehagen ikke skal godta krenkelser som for eksempel mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering og vold, og at de som arbeider i barnehagen skal ha plikt til å gripe inn ved slike krenkelser. Dette medfører at det innføres strengere og tydeligere regler i barnehageloven som skal sikre at alle barn har det trygt og godt i barnehagene. Det er vedtatt at den nye loven skal gjelde fra 1. januar 2021.  

Hanne Mette K. Vindvik i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB) har jobbet mye med hvordan barnehagene kan jobbe forebyggende for å ha et godt psykososialt miljø. Hun kommer til PBLs digitale lederkonferanse 8. september for å belyse hvordan du kan legge til rette for et trygt barnehagemiljø for alle barn.

Les mer og meld deg på PBL Lederkonferanse 

– Funn fra forsking viser tegn til at det finnes ett eller flere barn i de fleste barnehager som opplever å bli systematisk utestengt fra fellesskapet av andre barn eller voksne. Dette sier oss at vi som jobber i barnehagen overser noe. Hva kan barnehagen gjøre for å forebygge at dette skjer? Det vil jeg komme nærmere inn på i mitt foredrag på lederkonferansen, sier Hanne Mette K. Vindvik.

Temaet griper inn i hele barnehagehverdagen, og har stor betydning for barns livsmestring og helse.

– Selv om mange barnehager jobber godt med tematikken i dag, er det viktig å få løftet frem holdninger, meninger og synspunkter om mobbing, utestenging og trakassering for å fremme et felles verdisyn, er rådet fra Vindvik.

Hun påpeker at de varslede endringene i barnehageloven vil kreve at barnehagene jobber helhetlig og systematisk for å kunne forebygge mobbing, utestengelse, trakassering og krenkende oppførsel. 

– Barnehagene blir pålagt en aktivitetsplikt som innebærer et ansvar for å følge med, undersøke, stoppe og sette inn tiltak ved mistanke eller bekymring om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. Da er det nødvendig at hele personalet har kunnskaper om temaet, sier Vindvik og utdyper. 

Det er viktig at det foreligger gode planer og strategier, og at barnehagen har en inkluderende og reflektert praksis for å følge denne plikten, sier Vindvik som lover å komme mer inn på hvordan barnehagen kan løse dette under sitt foredrag på lederkonferansen.

Les mer og meld deg på PBL Lederkonferanse