Meld deg på barnas verneombud i Oslo og Viken

Meld deg på barnas verneombud i Oslo og Viken

Barnehager i Oslo og Viken inviteres til å søke om deltakelse til barnas verneombud, som skal gi ansatte økt kunnskap, trygghet og bedre handlingskompetanse for håndtering av tematikken vold og overgrep mot barn gjennom «Stine Sofie Barnehagepakke».

Publisert:

Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som har inngått et samarbeid med PBL og Stine Sofies Stiftelse om deltakelse i piloten «Stine Sofies Barnehagepakke - barnas verneombud» for inntil 200 barnehager i Oslo og Viken. Piloten gjennomføres i barnehageåret 2020-2021, og barnehagene blir plukket ut etter søknad, med femti prosent fordeling på kommunale og private barnehager.

– Med rett opplæring er barnehagen en unik arena for tidlig avdekking av vold og overgrep mot små barn. Piloten setter barnehageansatte i stand til å identifisere når et barn er utsatt for vold eller overgrep, og handle på bakgrunn av den kunnskapen. Eier, i praksis ved daglig leder, er ansvarlig for etablering og organisering av ordningen med barnas verneombud. Det er daglig leder som tar beslutninger og som har det overordnede ansvaret for gjennomføring av tiltak i barnehagen. Dersom barnehagen skal lykkes i praksis, må rollen som barnas verneombud ha sterk forankring hos eier og daglig leder, skriver Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Hvilke barnehager kan søke om å delta i piloten?

Kommunale og private barnehager i Oslo og Viken kan søke om å få delta i piloten. Målgruppen er barnehager som ikke er tildelt andre typer ressurser i Regional ordning 2020-2021.

Søknad om deltakelse

Barnehagen søker om å delta i piloten ved bruk av søknadsskjemaet (se høyre sidemeny). Dersom vi får søknader fra flere barnehager enn vi har plasser blir kriteriene nedenfor brukt til utvelgelse av barnehager.

Kriterier for utvelgelse av barnehager i Oslo

 • Alle kommunale og private barnehager i Oslo kan søke om å få delta i piloten
 • Barnehager som ikke er tildelt andre typer ressurser i Regional ordning 2020-2021 blir prioritert ved tildeling av plass i piloten
 • I Oslo blir kommunale og private barnehager i bydel Sagene og bydel Ullern prioritert før barnehager fra andre bydeler
 • Bydel Sagene og bydel Ullern prioriterer hvilke kommunale barnehager som skal delta i piloten.
 • Private barnehager i bydel Sagene og bydelen Ullern oppfordres til å søke om deltakelse i piloten.
 • Det er ønskelig at kommunale og private barnehager fra bydel Sagene og bydel Ullern som deltar i piloten deltar i nettverk mellom samlingene.
 • Kommunale og private barnehager fra andre bydeler blir tildelt eventuelle ledige plasser i piloten
 • Fordelingen av plasser skal være 50/50 kommunale og private barnehager i Oslo

Kriterier for utvelgelse av barnehager i Viken

 • Alle kommunale og private barnehager i Viken kan søke om å få delta i piloten
 • Barnehager som ikke er tildelt andre typer ressurser i Regional ordning 2020-2021 blir prioritert ved tildeling av plass i piloten
 • Fordelingen av plasser skal være 50/50 kommunale og private barnehager i Viken

Kostnader for deltakelse

Det er gratis for barnehager å delta i piloten. Fylkesmannen i Oslo og Viken dekker kostnadene for inntil 200 barnehager. Barnehageeier/barnehagen må sette av personalressursene til å delta på alle samlingene og i evaluering, og dekke utgifter til det, som for eksempel reiseutgifter for deltakelse på samlinger.

Gjennomføring av piloten

Piloten gjennomføres barnehageåret 2020-2021. Barnehagene i Oslo deltar samlet som én gruppe. Barnehagene i Viken deles inn i to grupper. Det legges opp til tre dagssamlinger for alle gruppene; én i september, én i november og én i januar.

De tre samlingene vil foregå i følgende byer:

 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Kongsberg

I tillegg til samlingene vil mye av innholdet være tilgjengelig digitalt for bruk i barnehagen. Barnehagen får tett oppfølging mellom samlingene, og et eget årshjul bidrar til at temaet er høyt på agendaen i barnehagen gjennom hele året. 

Søk om å delta i piloten til barnas verneombud i Oslo

Søk om å delta i piloten til barnas verneombud i Sarpsborg

Søk om å delta i piloten til barnas verneombud i Kongsberg

Forventninger til barnehager i piloten

Erfaringer og kunnskap fra denne piloten skal brukes i utviklingen av den nasjonale satsingen som skal igangsettes høsten 2021. Det stilles derfor noe krav til barnehager som vil delta:

 • Barnehagen forplikter seg til å delta med 2 personer på alle samlingene; styrer og en pedagog
 • Pedagogen som skal delta velges ut av styrer, og får funksjonen barnas verneombud i barnehagen
 • Barnehagene må sette av tid til implementering mellom samlingene. Deler av personalmøter/planleggingsdag må benyttes
 • Denne piloten blir evaluert og deltakerne blir bedt om å svare på noen evalueringsspørsmål i samlingene
 • Enkelte barnehager vil bli spurt om å bidra gjennom intervjuer, og/eller skriftlige spørsmål utenfor samling

Hva skjer etter endt pilot?

Barnas verneombud, er en satsing fra PBL som skal inneholde tre deler:

 • Stine Sofies Barnehagepakke – avdekke vold og overgrep mot små barn
 • Forebygging av mobbing i barnehagen
 • Tilrettelegging for barn med særskilte behov

Barnehager som deltar i piloten og har gjort seg ferdig med del 1, vil få tilbud om å gjennomføre de to andre modulene.

PBL har som mål at finansieringen av satsingen «barnas verneombud» skal skje over statsbudsjettet, slik at det vil bli gratis for alle barnehager å delta i satsingen på sårbare barn. KS støtter PBL i dette arbeidet.

Følgeevaluering

Piloten av» Stine Sofies barnehagepakke» følgeevalueres. Barnehager i Oslo og Viken som deltar i 2020-2021 må derfor regne med å bli spurt om å delta i undersøkelser som er knyttet til piloten. Evalueringen av piloten skal brukes til å justere og forbedre faglig innhold, implementering og legge grunnlaget for endelig driftsmodell av Stine Sofies Barnehagepakke.