Foreldreundersøkelsen: Fortsatt høy tilfredshet med barnehagene

Foreldreundersøkelsen: Fortsatt høy tilfredshet med barnehagene

To år med pandemi til tross. Foreldre i norske barnehager er fortsatt veldig fornøyde med tilbudet til sitt barn. Og igjen viser den nasjonale undersøkelsen at foreldre i private barnehager er litt mer fornøyde enn foreldre i kommunale barnehager.

Publisert:

Torsdag publiserte Utdanningsdirektoratet foreldreundersøkelsen for 2021. Konklusjonen er den samme som i tidligere års undersøkelser: Foreldres totale tilfredshet med barnehagetilbudet holder seg stabilt. Og aller mest fornøyd er foreldre med barn i private barnehager. 

På spørsmålet «Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?», gir norske foreldre sin barnehage scoren 4,5 av 5 oppnåelige. Kommunale barnehager får 4,4 poeng, mens private barnehager får 4,6, akkurat slik den har vært de siste årene.

Undersøkelsen viser blant annet at:

 • Koronasituasjonen har ikke endret foreldrenes generelle tilfredshet med barnehagetilbudet. 93 prosent er svært eller ganske fornøyde med barnehagen.
 • 97 prosent av foreldrene oppgir at de er tilfredse med barnets trygghet og trivsel i barnehagen.
 • Andelen som er fornøyd med mattilbudet i barnehagen har økt fra 62 prosent i 2020 til 76 prosent i 2021.
 • Foreldrene til de yngste barna er mest fornøyd med barnehagetilbudet.
 • Foreldre i private barnehager er mer fornøyd med bemanningstettheten enn foreldre i kommunale barnehager

Mer fornøyd med bemanningstettheten i private barnehager

Foreldrene er spesielt fornøyd med barnets trivsel og trygghet på personalet. Over 97 prosent av foreldrene oppgir at deres barn trives og er trygg på personalet i barnehagen. 95 prosent opplever at de ansatte er engasjerte i barnet og tar hensyn til barnets behov.

Foreldrene blir også spurt om tilfredsheten med bemanningstettheten i barnehagen. Mens de kommunale barnehagene har lavere tilfredshet med bemanningstettheten i 2021 med en score på 3,8 av 5 poeng, er foreldrene i private barnehager like fornøyde med andelen voksne som i 2020 med en score på 4,1 poeng. Tilfredsheten med bemanningstettheten er størst i de minste barnehagene. 16,5 prosent av foreldrene er misfornøyde med bemanningstettheten, noe som er samme nivå som 2020 og 2019.

Undersøkelsen viser videre at foreldre til de yngste barna er litt mer tilfredse med bemanningstettheten enn foreldrene til de eldste barna.

Fortsatt størst forskjell i mattilbudet

Foreldrenes tilfredshet med hygiene i barnehagen har falt tilbake til 2019-nivå etter at det hadde en økning i 2020. Mattilbudet derimot er foreldrene litt mer fornøyde med, både i de kommunale og de private barnehagene, sammenlignet med 2020-tallene. Dette kan ha sammenheng med at mange barnehager kuttet i mattilbudet under pandemien i 2020. Samtidig er det mange barnehager som har hatt et redusert mattilbud også i 2021. Mattilbudet er også det området som fortsatt skiller de private og kommunale barnehagene mest når det kommer til tilfredshet. De kommunale barnehagene får i snitt 3,6 poeng, mens de private barnehagene i snitt oppnår 4,2 av 5 poeng for mattilbudet.

Private på topp i 12 år

Foreldrene har svart på totalt 29 spørsmål innenfor ni ulike tema. På 25 av disse oppnår de private barnehagene en litt høyere poengsum enn de kommunale. På de øvrige er tilfredsheten helt lik.

Fungerende administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL roser eiere, ledere og andre ansatte i barnehagene for den jobben som gjøres i barnehagene hver dag og da spesielt under pandemien.

– De to siste årene har vært spesielt utfordrende og da er det ekstra imponerende at barnehagene til tross for dette, klarer å levere et så godt tilbud til barna og foreldre. Pandemien har helt klart vist at uten barnehagesektoren ville Norge ha stoppet helt opp. Det er bare å gratulere alle ansatte, ledere og eiere med nok et godt resultat, sier Schjelderup.  

Resultatene fra foreldreundersøkelsen bygger for øvrig opp under alle andre kjente foreldreundersøkelser hele 12 år tilbake i tid, hvor den siste ble publisert av EPSI så sent som i desember i fjor. Barnehagene har i alle disse årene hatt høy tilfredshet, og hvor de private barnehagene oppnår en litt bedre tilfredshet enn de kommunale barnehagene. 

– Det er en imponerende statistikk og et resultat av en vanvittig bra jobb over mange år for å levere et godt barnehagetilbud til barna og foreldrene hver dag. Og det til tross for at barnehagene de siste årene har hatt svært utfordrende driftsmargin med blant annet en underfinansiert bemanningsnorm og nå også kutt i pensjonstilskuddet, sier Schjelderup.

Fakta om Foreldreundersøkelsen

 • Foreldreundersøkelsen i barnehagen ble gjennomført for sjette gang høsten 2021.
 • 126.978 foreldre har svart på undersøkelsen.
 • 3.403 av 5.525 barnehager har deltatt. Av disse er 1.736 private og 1.667 kommunale.
 • 64 prosent av alle ordinære barnehager har deltatt.
 • På alle spørsmål svarer foreldrene på en 5-punkts skala fra helt enig til helt uenig, og svært fornøyd til svært misfornøyd. Man kan også svare vet ikke.
 • Undersøkelsen har 29 spørsmål, fordelt på ni hovedområder. Det er et eget spørsmål om hvor tilfredse foreldre er med barnehagetilbudet totalt sett.