Endringer i foreldrebetalingen fra 1. august 2023

Endringer i foreldrebetalingen fra 1. august 2023

1. august 2023 blir det endring i foreldrebetalingen for mange familier. Her er de nye reglene.

Publisert:

Fra 1. august 2023 blir barnehageplasser gratis for barn i Finnmark og Nord-Troms. Kommunene i Nord-Troms som omfattes av ordningen er Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord.

Fra samme tidspunkt blir det gratis barnehageplass fra og med det tredje barnet dersom alle barna har plass i barnehagen samtidig. Dette gjelder for samtlige barnehager i hele landet.

Barnehageeier har krav på å få dekket reduksjonen i foreldrebetaling som utløses av moderasjonsordningene av kommunen.

Ny grense for gratis kjernetid

1. august blir det også en endring i ordningen for barn med rett til gratis kjernetid.

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra 1. august 2022 er inntektsgrensen 598 825 kroner. Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen 615 590 kroner.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett til gratis kjernetid, har krav på 20 timer gratis oppholdstid uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.

Kommunen har ansvaret

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for moderasjonsordningene, og de gjelder for barn i kommunale og private barnehager.

Kommunene bør informere foreldre om mulighet for å få reduksjon og gratis kjernetid dersom man har lav inntekt, og om hvordan man kan søke for å få rett på reduksjon.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon og gratis kjernetid.

Barnehageeier har krav på å få dekket reduksjon i foreldrebetaling som utløses av moderasjonsordninger i forskrift om foreldrebetaling av kommunen. Det betyr at i fakturaen som sendes til foreldrene, bør det tas hensyn til innvilget reduksjon og/eller gratis kjernetid.