Vedtekter PBL

Vedtekter PBL

Sist endret av landsmøtet 27. og 28. mai 2019.

KAP. I Navn og formål

§ 1 Formål

Forbundets navn er PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

PBLs formål er å være en interesse-, service- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager i Norge.

PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Forbundet har ikke erverv til formål.

KAP. II Medlemskap

§ 2 Medlemskap

Alle private barnehager i Norge kan søke om å bli medlemmer av forbundet – uavhengig av formål, driftsform og livssyn.

Søkere som gjennom sitt virke handler i strid med forbundets interesser kan nektes medlemskap.

Alle barnehager i samme sammenslutning må være meldt inn i PBL.

Sammenslutninger som organiserer og representerer grupper av barnehager med særskilt livssyn eller pedagogiske retninger kan på kollektiv basis bli medlemmer i forbundet.

Styret avgjør spørsmål om kollektivt medlemskap i tvilstilfeller. Styret avgjør spørsmål om medlemskap i tvilstilfeller.

KAP. III Organisasjon

§ 3 Landsmøtet

Landsmøtet er forbundets øverste myndighet.

Ordinært landsmøte avholdes hvert 2. år innen utgangen av mai måned, og innkalles med minst 2 – to – måneders varsel. Styret bestemmer tid og sted for møtet.

Når styret har bestemt tidspunkt for landsmøtet, skal medlemmene informeres om dette, sammen med orientering om tidsfrist for innsending av
• forslag om vedtektsendringer
• saker som foreslås tatt opp på landsmøtet

Hver registrerte medlemsbarnehage som har betalt kontingent innen 10 dager før landsmøtet, kan møte med 1 - én - representant som har talerett, forslagsrett og stemmerett. 

Eier(e) som eier eller kontrollerer flere barnehager kan oppnevne én representant for alle sine barnehager. Sammenslutninger som representerer kollektive medlemmer kan oppnevne én representant som etter fullmakt representerer de kollektive medlemmer som ikke selv møter i landsmøtet.

En medlemsbarnehage som ikke møter i landsmøtet selv kan, med personlig fullmakt, la seg representere av én landsmøtedeltaker. Én landsmøtedeltaker kan ikke representere mer enn ti medlemsbarnehager med slik fullmakt.

Påmelding og alle former for fullmakter til landsmøtet må være mottatt i administrasjonen senest 10 dager før møtestart for at deltaker skal ha tale-, forslags- og stemmerett.

Styret møter med tale-, forslags- og stemmerett.

Administrerende direktør møter med tale- og forslagsrett.

Antall stemmer blir beregnet ut fra innbetalt kontingent.

Kontingent: 

 • Inntil  7999 kr  1 stemme
 • 8000 – 15999 kr 2 stemmer
 • 16000 – 23999 kr 3 stemmer
 • 24000 – 31999 kr 4 stemmer
 • 32000 -  39999 kr 5 stemmer  
 • Osv. + 8000

Landsmøtet behandler følgende saker:

 1. Styrets årsberetninger sammen med forbundets årsregnskap
 2. Saker som er fremmet av styret eller medlem(mer)
 3. Styrets forslag til strategisk plan for landsmøteperioden
 4. Styrets forslag til økonomiplan for landsmøteperioden
 5. Styrets forslag til kontingent i landsmøteperioden
 6. Godtgjørelse til styret og valgkomiteen
 7. Valg av styre
 8. Valg av valgkomité
 9. Valg av revisor

Frist for å melde saker til landsmøtet er 6 – seks – uker før landsmøtet.

Ekstraordinært landsmøte holdes når det foreligger saker av så stor betydning at styret finner det påkrevd, eller når minst 1/4 av samtlige medlemmer skriftlig har fremsatt krav om ekstraordinært landsmøte.

Styret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med kortere varsel enn 2 måneder, dog aldri under 1 måned.

Dagsorden og saksdokumenter bør være sendt representantene senest 14 dager før landsmøtet.

Landsmøtet velger selv sin møteleder.

§ 4 Valg

Landsmøtet skal velge styre og valgkomité.
Valgkomiteen innstiller personer som skal velges til styret.

Styret innstiller personer som skal velges til valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling, og styrets forslag til valgkomité, skal senest bekjentgjøres for medlemmene sammen med landsmøtepapirene.

Innstillingen og oversikt over alle kandidater innmeldt til valgkomiteen skal bekjentgjøres på PBLs hjemmeside. Kandidater kan meldes til valgkomiteen inntil 10 dager før landsmøtet. Kandidater som her er foreslått til verv i styret, kan foreslås som benkeforslag på landsmøtet.

Landsmøtet kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.

§ 5 Styret

Styrets medlemmer er personlig valgt til sitt verv i PBL, men styrets sammensetning skal reflektere strukturen og mangfoldet i medlemsmassen. En barnehageeier kan ikke være representert i styret med mer enn én representant.

Styret skal bestå av:

 • Leder
 • Nestleder
 • 5 styremedlemmer
 • 5 nummererte varamedlemmer

For å kunne velges til styret, kan ikke kandidaten være bundet av tariffavtale som omfatter andre ansatte enn daglig leder.

Skulle leder eller nestleder trekke seg i perioden, velger valgkomiteen ny nestleder blant styrets faste medlemmer, og nytt fast styremedlem blant varamedlemmene.

Trekker både landsmøtevalgt leder og nestleder seg i valgperioden, innkalles det til ekstraordinært landsmøte for å velge nye.

Valgkomiteen skal også velge nytt fast styremedlem blant varamedlemmene dersom et medlem må eller velger å fratre i valgperioden, f.eks. hvor:
1) et styremedlem trekker seg fordi det gjennom eierskap eller ansettelsesforhold kan sies å representere samme barnehageeier.
2) et styremedlem avslutter sitt virke i eller for sektoren, som ansatt hos barnehageeier og/eller gjennom salg av kontrollerende del av egen virksomhet.

Styrets møter ledes av lederen eller i dennes fravær nestlederen. Dersom ingen av de nevnte er til stede velger styret selv møteleder. Dersom verken leder eller nestleder er til stede gjelder ikke møtelederens dobbeltstemme. Styret må ha seks medlemmer (inkludert vararepresentanter) for å være vedtaksført.

Administrerende direktør har møte-, tale- og forslagsrett i styret.

PBL tegnes av styrets leder sammen med administrerende direktør.

§ 6 Valgkomiteen

Valgkomiteen velges av landsmøtet. 

Valgkomiteen består av:

 • Leder 
 • Nestleder
 • 3 medlemmer
 • 1. vararepresentant
 • 2. vararepresentant

Valgkomiteens første møte skal normalt være i etterkant av siste styremøte året før landsmøte.

Valgkomiteen skal da orienteres om eventuelle forslag til endringer i styrende organer som berører valgkomiteens arbeid.

Ved ekstraordinært landsmøte, på grunn av behov for nye valg til styret, tiltrer valgkomiteen ved behov.

Styret skal tildele valgkomiteen de økonomiske rammer de skal arbeide innenfor. Dette gjelder utgifter til reiser, opphold, diett og telefonutgifter.

Valgkomiteen skal også legge frem forslag om godtgjørelse til styret for landsmøtet.

§ 7 Administrasjon

Forbundets administrasjonssted er Bodø. Administrasjonen ledes av en administrerende direktør som engasjeres av styret.

§ 8 Hoved- og hovedtariffavtale

Ved innmelding i PBL blir medlemmet, som hovedregel, direkte bundet av de hoved- og hovedtariffavtaler som forbundet inngår med arbeidstakerorganisasjoner. Det skal av innmeldingen fremgå om medlemmet er tariffbundet eller omfattes av unntakene i avsnitt tre.

Tariffbundne medlemmer plikter å sende lønnsdata på personnivå til PBLs administrasjon. Lønnsdata på personnivå kan ikke videreformidles til tredjepart.

 1. Unntak fra slik direkte binding gjelder i følgende tilfeller: Hvor det i tariffavtalen, hvor PBL er part, er avtalt annen tiltredelse/binding.

 2. Medlemmet er tariffbundet av andre avtaler med landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon på samme nivå og med samme omfang som PBLs hoved- og hovedtariffavtale.

 3. Medlemmet har færre årsverk enn hva som til enhver tid er minimumskrav for plikt til etablering av tjenestepensjon

Forhandlingsresultat etter utløp av tariffperioder i hoved- og hovedtariffavtaler med direkte binding, jf. første ledd, skal godkjennes eller forkastes ved bruk av uravstemning blant medlemmene som er bundet av slike tariffavtaler. Styret skal gi sin tilråding før avstemningsfristen utløper. Avstemmingen avgjøres med absolutt flertall blant de som har avgitt stemme innen frist gitt av styret.  Øvrige forhandlingsresultater godkjennes eller forkastes av styret.

Nye tariffavtaler som inngås av PBL skal godkjennes av styret før de er bindende.

§ 9 Rådgivning i arbeidsgiverspørsmål

Medlemmer av PBL, som er bundet av tariffavtale som PBL er part i, gis rådgivning i arbeidsgiverspørsmål.

Unntak gjelder i tilfeller hvor medlemmet er bundet av tariffavtale hvor PBL ikke er part, men hvor PBL har inngått avtale om slik rådgivning.

KAP. IV Diverse bestemmelser

§ 10 Kontingent

Kontingenten gjelder for kalenderåret.

I PBL forfaller kontingenten til betaling innen 31. januar hvert år.

§ 11 Innmelding og utmelding

Innmelding skjer skriftlig. Medlemskapet løper til skriftlig utmelding er mottatt.

Kontingent tilbakebetales ikke. 

§ 12 Regnskap

Styret er ansvarlig for at det avgis regnskap i henhold til gjeldene lovgivning.

Regnskap for landsmøteperioden fremlegges for landsmøtet til orientering.

§ 13 Avstemningsregler

a. Generelt
Med mindre annet er fastsatt i disse vedtekter fattes vedtak med alminnelig flertall i vedkommende organ.

b. Vedtektsendring
Vedtektsendring krever 2/3 av de stemmeberettigede medlemmer som er representert på landsmøtet.

c. Oppløsning
Oppløsning av PBL krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede medlemmer som er representert på landsmøtet.

d. Dobbeltstemmer
Med mindre annet er sagt har styrets leder alltid dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Unntatt fra denne bestemmelsen er personvalg, hvor det ved stemmelikhet foretas omvalg og deretter – hvis fortsatt stemmelikhet – loddtrekning.

§ 14 Eksklusjon

Handler et medlem i strid med forbundets vedtekter og interesser kan styret i alvorlige tilfeller beslutte at medlemmet skal ekskluderes.

§ 15 Vedtektsendring

Forslag til vedtektsendring kan bare behandles på ordinært landsmøte. Slikt forslag må være fremsatt av styret, styremedlemmer eller et medlem senest 3 – tre – måneder før landsmøtet.

§ 16 Oppløsning

Forslag til oppløsning kan bare behandles på ordinært landsmøte og må være fremsatt 3 – tre – måneder før landsmøtet.

§ 17 Ikrafttreden

Disse vedtekter gjelder straks de er vedtatt av forbundets landsmøte, så fremt ikke annet fremgår av selve vedtaket.