Samfunnsansvar og åpenhetsloven

Samfunnsansvar og åpenhetsloven

I PBL-konsernet tar vi et utvidet samfunnsansvar. Vi er bevisst vår rolle i samfunnet og hvordan vi er med på å påvirke mennesker, miljø og samfunn. Gjennom vår formålsparagraf og våre verdier ligger grunnlaget for vårt engasjement, og vi bidrar på flere områder; Vi har konkrete prinsipper vi styrer etter knyttet til likestilling, miljøpåvirkning samt hvordan vi kan fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle deler av virksomheten.

Her finner du: 

 1. Likestilling
 2. Miljø og bærekraft
 3. Åpenhetsloven

 

Likestilling

 • Vi skal etterleve “Lov om likestilling og forbud mot diskriminering”, gjennom å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller kombinasjon av disse grunnlagene. Vi skal videre jobbe for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.
 • Dette arbeidet skal blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.
 • Vi skal ikke forskjellsbehandle søkere, ansatte eller andre vi samhandler med.
 • Vi skal innarbeide gode rutiner for alle i konsernet og jobbe kontinuerlig med forbedringer gjennom avviksrapportering.
 • Vi vurderer resultatet av vårt arbeid med likestilling og forbud mot diskriminering og trakassering ved å undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling. Vi skal analysere eventuelle funn og iverksette egnede tiltak.
 • Vi skal arbeide systematisk og kontinuerlig for å redusere risikoene for diskriminering.

Likestilling i PBL-konsernet 2023

Miljø og bærekraft

 • Miljøhensyn skal ivaretas i alle beslutninger på alle nivåer samt være en naturlig del av hele konsernets virksomhet.
 • De tjenestene vi utfører skal utføres på en måte som bidrar til størst mulig positiv miljøeffekt og skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.
 • Vi skal arbeide systematisk og kontinuerlig for å redusere egne miljøbelastninger, og skal påvirke ansatte, samarbeidspartnere og leverandører i tilsvarende retning.
 • Vi er forpliktet seg til å følge gjeldene miljølovgivning samt interne regler og krav med den hensikt i å forbedre arbeidsmiljøet og det kontinuerlige miljøarbeidet.
 • Alt avfall kildesorteres og leveres til kompetente entreprenører for gjenvinning, destruksjon eller deponering.
 • Vi jobber for å redusere energiforbruket og minske miljøbelastningen.
 • Miljøhensyn skal være med i vurderingen knyttet til alt innkjøp.
 • Vi er bevisste muligheten for å erstatte reiser med digitale løsninger.

Åpenhet

 • Vi skal etterleve åpenhetsloven gjennom å arbeide aktivt, målrettet og planmessig med å fremme anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter i forbindelse med involvering i aktiviteter, tjenester eller produkter.
 • Vi skal vurdere eventuell negativ påvirkning av leverandørkjeden i forkant av nye aktiviteter, tjenester eller varer. Der hvor det indentifiseres negativ påvirkning skal etableres en risikovurdering med tiltak for å redusere eller forhindre negativ påvirkning. Der dette ikke lar seg gjøre, vurdere å avslutte evt. samarbeid.
 • Vi skal systematisk kartlegge og vurdere konkret risiko for menneskerettskrenkelser/negativ påvirkning i egen virksomhet, i leverandørkjeden og hos forretningsforbindelser. Kartlegging av risiko prioriteres basert på alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for menneskerettskrenkelser.

Aktsomhetsvurdering PBL 2023

Aktsomhetsvurdering PBL Mentor 2023

Aktsomhetsvurdering PBL Regnskap 2023

Vårt samfunnsansvar gjennomsyrer alle deler av driften i PBL-konsernet. Gjennom å styre etter disse prinsippene og gjennom rutinene vi har knyttet til de ulike områdene, vil det komme ansatte, lokalsamfunn og miljøet til gode.