Økonomiplan 2023-2025 for PBL

Økonomiplan 2023-2025 for PBL

Økonomiplanen skal sikre en økonomisk utvikling i PBL som gjør organisasjonen i stand til å ivareta medlemmenes interesser både på kort og lang sikt.

PBL har i siste landsmøteperiode styrket egenkapitalen marginalt. Det er viktig at organisasjonen har en solid og bærekraftig økonomi, slik at det til enhver tid er midler og ressurser til å ivareta medlemmenes interesser på en best mulig måte.

Organisasjonen skal også være økonomisk rustet til å avlaste medlemsbarnehagene som rammes økonomisk i en eventuell arbeidskonflikt.

PBL skal, til det beste for barnehagene, være en trygg arbeidsplass for godt kvalifiserte arbeidstakere.

Overskudd i kommende landsmøteperiode bør brukes til ytterligere styrking av egenkapitalen, herunder også konfliktfondet.

PBL forvalter midlene i medlemmenes utjevningsordning for AFP. Utjevningsordningen finansierer pensjonsrettighetene for de ansatte i PBL-barnehagene og i PBL. Midlene står i bank, samt at det er gitt et lån til PBL knyttet til investeringen i eget bygg i administrasjonen (investering i PBL Huset AS).

Midlene forvaltes med mål om å få en best mulig avkastning, men med en så lav risiko som mulig.

Målsetting

  1. PBL må ha en fri egenkapital som gir sikker og stabil drift, og som gjør behovet for driftskreditt overflødig.
  2. PBL må bygge opp et konfliktfond som er stort nok til å dekke deler av de merutgiftene barnehagene vil kunne få i en arbeidskonflikt.
  3. Kontingenten i PBL kan justeres med inntil lønnsveksten i sektoren + 2 prosentpoeng hvert år i landsmøteperioden.
  4. Midlene i PBLs utjevningsordning for AFP som overstiger det kortsiktige likviditetsbehovet for å ivareta løpende utbetalinger, plasseres i rentebærende papirer, samt lån til PBL.

Mål

  • Sum egenkapital skal over tid bygges opp til å utgjøre minimum 150 prosent av kontingentinntektene.
  • Konfliktfondet skal utgjøre minimum 50 prosent av egenkapitalen.