Økonomiplan 2021-2023

Økonomiplan 2021-2023

Økonomiplanen skal sikre en økonomisk utvikling i PBL som gjør organisasjonen i stand til å ivareta medlemmenes interesser på både kort og lang sikt.

PBL har i siste landsmøteperiode styrket egenkapitalen. Det er viktig at organisasjonen har en solid og bærekraftig økonomi, slik at det til enhver tid er midler og ressurser til å ivareta medlemmenes interesser på en best mulig måte.

Organisasjonen skal også være økonomisk rustet til å avlaste medlemsbarnehagene som rammes økonomisk i en eventuell arbeidskonflikt.

PBL skal, til det beste for barnehagene, være en trygg arbeidsplass for godt kvalifiserte arbeidstakere.

Overskudd i kommende landsmøteperiode bør brukes til ytterligere styrking av egenkapitalen, herunder også konfliktfondet.

PBL forvalter midlene i AFP-ordningen for de ansatte i PBL-barnehagene og i PBL. Midlene står i bank, samt at det er gitt et lån til PBL knyttet til investeringen i eget bygg til administrasjonen (investering i PBL Huset AS). Midlene forvaltes med mål om å få en best mulig avkastning, men med en så lav risiko som mulig. 

Målsetting

  1. PBL må ha en fri egenkapital som gir sikker og stabil drift, og som gjør behovet for driftskreditt overflødig.
  2. PBL må bygge opp et konfliktfond som er stort nok til å dekke deler av de merutgiftene barnehagene vil kunne få i en arbeidskonflikt.
  3. Kontingenten i PBL kan justeres med inntil lønnsveksten i sektoren hvert år i landsmøteperioden.
  4. Midlene i PBLs AFP-fond plasseres i rentebærende papirer, samt lån til PBL.

Mål

  • Sum egenkapital skal over tid bygges opp til å utgjøre minimum 150 prosent av kontingentinntektene.
  • Konfliktfondet skal utgjøre minimum 50 prosent av egenkapitalen.