Myter og fakta om private barnehager

Myter og fakta om private barnehager

Hva er myter og hva er fakta i debatten om private barnehager? Her finner du noen av svarene.

Private barnehager har en betydelig plass i samfunnet. Innsatsen til de private aktørene var avgjørende da Norge skulle sikre full barnehagedekning. Nesten to av tre nye plasser disse årene ble etablert i privat regi. Sammen bidro staten, kommunene og ulike private aktører til en av de mest vellykkede velferdsreformer i moderne tid.

I dag tar halvparten av alle norske barn sine første steg av utdanningsløpet i en privat barnehage. Private barnehager forvalter store verdier på vegne av felleskapet. Derfor er det helt naturlig at det også er stor offentlig interesse for hvordan disse barnehagene ivaretar sitt samfunnsoppdrag.

I den offentlige debatten kommer det i noen sammenhenger frem påstander om sektoren som enten ikke kan dokumenteres eller som bygger på enkelttilfeller.

Skal vi nå målet om høyere og jevnere kvalitet i barnehagesektoren, bør debatten heller bygge på forskning og fakta.

Her er en liste over noe du kanskje ikke visste om private barnehager:

Tariff

For mer enn 95 prosent av de ansatte i private barnehager er lønns- og arbeidsvilkårene regulert i en tariffavtale som er framforhandlet og anbefalt av de ansattes organisasjoner.

Faktasjekket av faktisk.no

Lønn

Minstelønnssatsene i PBL-tariffen er helt på linje med minstelønnssatsene i KS-tariffen. En sammenligning av minstelønnssatsene i PBL-tariffen og KS-tariffen viser at 19 av 24 eksempelansatte vil komme litt bedre ut i PBL-tariffen. 

Les mer

Pensjon

Pensjonskostnadene i barnehager med PBL-tariff er i gjennomsnitt lavere enn i kommunale barnehager, men ytelsene til de ansatte er fullt ut konkurransedyktige.

Les mer

Sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i private barnehager har hvert kvartal de siste ni årene vært lavere enn det legemeldte sykefraværet i kommunale barnehager, ifølge tall fra SSB.

Les mer

Lønnsomhet

Gjennomsnittlig årsresultat i private barnehager var i 2019 2,2 prosent. Hvert år går tre av ti private barnehager med underskudd.

Les mer

Utbytte

I regnskapsåret 2019 ble det tatt aksjeutbytte fra ordinære private barnehager på totalt 31,5 millioner kroner. Dette utgjør 0,12 prosent av samlet offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager.

Les mer

Mangfold

Både private og kommunale barnehager kan registrere en pedagogisk eller innholdsmessig profil i sin årlige rapportering til Utdanningsdirektoratet. Typiske profiler er friluftsbarnehager, gårdsbarnehager, musikkbarnehager, montessoribarnehager og livssynsbarnehager. Nesten to av tre barnehager med registrert profil er privat.

Les mer

Bemanning

I 2018 innførte staten både en bemanningsnorm og en skjerpet pedagognorm som stiller like krav for alle ordinære kommunale og private barnehager, uansett eierform. Nye normer er i snitt oppfylt både i kommunale og private barnehager.

Les mer

Samfunnsøkonomi

I rapporten «Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige», konkluderer Agenda Kaupang med følgende: «Samlet sett viser beregningene at det offentlige har spart rundt 2,3 milliarder hvert år ved å benytte private barnehager i stedet for kun kommunale.»

Les mer

Tilskudd

De kommunale driftstilskuddene til private barnehager varierer med over 100.000 kroner per barn fra en kommune til en annen. En slik forskjellsbehandling gir mange barnehager vesentlig dårligere forutsetninger for å levere et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Les mer

Foreldrebetaling

Stortinget vedtar hvert år en maksimalpris på foreldrebetaling for en barnehageplass. Denne prisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Fra 1. januar 2021 er maksimalprisen på 3.230 kroner per måned.

Les mer på Udir.no