Konkurransedyktige lønnsvilkår for alle ansatte

Konkurransedyktige lønnsvilkår for alle ansatte

PBL har siden 1997 hatt en tariffavtale med fagforeningene i barnehagesektoren. Dette har gjort medlemsbarnehagene i stand til å konkurrere om de beste ansatte.

Dyktige ansatte er en av de viktigste faktorene for kvalitet i barnehagene. Skal private barnehager bli foretrukket både av familiene og av barnehageansatte, må barnehagene tilby konkurransedyktige vilkår for de ansatte.

PBL har alltid vært en pådriver for ryddige forhold i arbeidslivet. Den første tariffavtalen mellom PBL og fagforeningene i sektoren ble underskrevet i 1997, og denne avtalen la grunnlaget for likeverdige lønns- og pensjonsordninger i den private og offentlige delen av barnehagesektoren. Siden 2013 har ingen barnehager kunnet være med i PBL uten å kunne dokumentere lønns- og pensjonsvilkår minst på nivå med PBLs tariffavtale.

En sammenligning av minstelønnssatsene i tariffområdene til PBL og Kommunesektorens organisasjon (KS) viser at PBL-tariffen i høyeste grad er konkurransedyktig.

Diagrammet øverst på siden viser minstelønnssatsene for barnehagelærere etter mellomoppgjøret 2023. Under ser du tilsvarende sammenligning for fagarbeidere og assistenter.

Lønn fagarbeidere 2023.jpg
Lønn assistenter.jpg

 

Minstelønnssatsene sier ikke alt om det reelle lønnsnivået. Men også andre kilder understøtter forestillingen om likeverdige vilkår uavhengig av om man jobber i kommunal eller privat barnehage.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) oppgir at ansatte i private barnehager har en gjennomsnittlig månedslønn på 42.650 kroner. Gjennomsnittlig månedslønn i kommunale barnehager er 60 kroner høyere. Disse tallene er ikke justert for forskjeller i ansiennitet, stillingsprosent og andel ansatte i ulike stillingstyper.

Velferdstjenesteutvalget (side 559) skriver om lønn i private og kommunale barnehager at et «gjennomgående trekk er at lønnen er ganske lik innenfor de ulike sektorene per utdanningsnivå.»

Les mer om lønn i barnehagesektoren:

Barnehagemonitor.no