Fakta om pensjonsordningene i PBLs tariffområde

Fakta om pensjonsordningene i PBLs tariffområde

Hvilke pensjonsordninger gjelder i PBLs tariffområde? Her er en kortfattet forklaring.

Den pensjonen du skal leve av når du trapper ned eller går ut av arbeidsgiver, er sammensatt av flere elementer:

1. Folketrygden

Folketrygden ligger i bunnen, og utgjør den største andelen av pensjonsutbetalingen. Hvor mye du får i pensjon fra folketrygden avhenger grovt sett av ditt fødselsår og hvor mye du har tjent i løpet av ditt yrkesliv.

2. Tjenestepensjon

Tjenestepensjonen er en lovpålagt pensjonsordning som kommer på toppen av Folketrygden. Loven setter et minstekrav om at arbeidsgiver skal spare minst to prosent av lønn til alderspensjon.

I PBLs tariffområde spares det syv prosent (8,07 prosent for kvinner) av lønn til alderspensjon. I tillegg kommer en rekke forsikringsordninger. Arbeidstakere i PBL-området dekker per i dag 2,5 prosent av lønn, mens arbeidsgiver betaler resten.

3. Avtalefestet pensjon (AFP)

Avtalefestet pensjon kom på slutten av 1980-tallet inn i arbeidslivet som en ordning for å gi "sliterne" i arbeidslivet en mulighet til å gå av med pensjon litt før fylte 67 år.

Den gamle typen AFP var derfor en tidligpensjonsordning, men dette er nå i endring. Fellesordningen for privat AFP er et livsvarig påslag på tjenestepensjonen, og i det offentlige skal det etter planen innføres ny og livsvarig AFP fra og med 2025.

PBLs avtale om AFP er en tidligpensjonsordning av den gamle sorten, men PBL og fagforeningene har lenge vært enige om at denne ordningen skal fases ut og erstattes med en ny og moderne AFP.

Ytelsespensjon og hybrid

PBL har to ulike alderspensjonsordninger for ansatte i barnehagene – ytelsespensjon og PBL Barnehagepensjon.

De fleste er omfattet av PBL Barnehagepensjon.

Men ansatte som er født i 1967 eller tidligere, og som ved årsskiftet 2019/2020 var omfattet av PBLs ytelsespensjonsordning, tjener fortsatt opp pensjonsrettigheter i denne ordningen.

Begge ordningene gir livsvarig utbetaling av tjenestepensjon, og ytelsene er fullt ut konkurransedyktig med det du ville fått i kommunale barnehager.

Er du i tvil om hvilken pensjonsordning du er inne i, ta kontakt med din arbeidsgiver.

Her kan du lese mer om ordningene:

Les mer om pensjon i barnehagesektoren:

Barnehagemonitor.no