Samtidig finansiering av nye krav

Samtidig finansiering av nye krav

Erfaringer fra innføring av den nasjonale bemanningsnormen i 2018 har vist svakhetene ved en finansiering av barnehagene utelukkende basert på to år gamle kommunale regnskap. Kvalitets- og mangfoldsmodellen inneholder mekanismer som sikrer samtidig finansiering av nye krav.

Bemanningsnormen ble innført 1.8.2018 med frist til å bli oppfylt ett år senere. Da normen skulle vært innfridd, fikk private barnehager tilskudd basert på gjennomsnittlig kommunal bemanning i 2017. Selv om kommunene i 2017 i gjennomsnitt hadde oppfylt bemanningsnormen, var normen problematisk for alle private barnehager som ligger i en kommune som ikke innfridde normen.

Flere kommuner oppfylte ikke bemanningsnormen før 1.8.2019.

Private barnehager i disse kommunene vil ikke ha helårseffekten av innføringen av bemanningsnorm gjenspeilet fullt ut i tilskuddet før i 2022.

Dette forutsetter dessuten at kommunene i mellomtiden ikke foretar effektiviseringsgrep i egne barnehager som nuller ut den økonomiske effekten av bemanningsnormen for private barnehager.

I 2019 anslo Kunnskapsdepartementet en økning i tilskudd til private barnehager på 630 millioner kroner som følge av økt bemanning i kommunale barnehager i 2018. Anslaget var på langt nær presist. Realiteten var at tilskuddssatsene fra kommunene økte med om lag 130 millioner kroner.

I kvalitets- og mangfoldsmodellen skal tilskuddene fortsatt være basert på to år gamle kommunale regnskap. Imidlertid gir modellen nasjonale og kommunale myndigheter et verktøy for å beregne økonomiske effekter av nye krav, slik at tilskudd kan ytes samtidig til alle typer barnehager når nye krav settes i verk.

Modellen legger opp til å justere to år gammel bemanning til «ønsket» nivå ved å estimere merkostnaden eller innsparingen ved å legge til/trekke ifra årsverk for å oppnå norm. Justeringen tar utgangspunkt i kommunale lønnsutgifter for de ulike ansattgruppene. Denne justeringen tar høyde for at tilskuddsnivået gjenspeiler nåværende pedagog- og bemanningsnorm, men kan også justeres med tanke på en fremtidig utvidet bemanningsnorm, fagarbeidernorm, lærlingenorm og lignende.

Dermed vil private barnehager kompenseres for et kostnadsnivå som tar høyde for alle lovpålagte normer som måtte innføres, uten at de trenger å vente to år på finansieringen. Det medfører også at kommunene kan justere tilskuddssatser ved eventuell innføring av lokale normer.