Slik finansieres private barnehager

Slik finansieres private barnehager

Publisert:
 • Drift av private og kommunale barnehager finansieres av foreldrebetaling og offentlige overføringer (tilskudd).
 • I snitt dekker offentlige tilskudd 87 prosent av kostnadene i private barnehager (2018).
 • Kommunale barnehager får offentlige overføringer over kommunens budsjett. Private barnehager får de offentlige overføringene gjennom tilskudd fra hjemkommunen.
 • Private barnehager får et driftstilskudd og et kapitaltilskudd. Barnehagene får tilskudd for det antall små (0-2 år) og store (3-6 år) barn som har plass i barnehagen.
 • Driftstilskuddet bygger delvis på kostnader i kommunale barnehager i hjemkommunen to år i forveien, og delvis på sjablonger og estimater.
 • Kapitaltilskuddet er et gitt kronebeløp per barnehageplass og skal i teorien dekke barnehagens rente- og avskrivningskostnader. Tilskuddet avtar i takt med barnehagens alder.
 • Kommunale barnehager har i gjennomsnitt rapportert en brutto pensjonskostnad på 17,9 prosent (median: 18,2 prosent) av lønnsgrunnlaget (2018).
 • Private barnehager får, som en integrert del av driftstilskuddet, et pensjonspåslag på 13 prosent av lønnskostnadene i de kommunale barnehagene i hjemkommunen. Dette skal ifølge beregningene dekke pensjonskostnadene til 90 prosent av barnehagene.
 • Private barnehager som har pensjonskostnader som er vesentlig høyere enn pensjonspåslaget på 13 prosent, kan søke om å få disse dekket. Barnehagene vil da ha krav på å få dekket sine pensjonskostnader, oppad begrenset til kommunens pensjonsutgift per heltidsstilling i tilsvarende kommunale barnehager.
 • Ved å bruke premiefond til dekning av pensjonskostnader til ansatte i kommunale barnehager kan kommunene manipulere den øvre grensen for dekning av pensjonskostnader i private barnehager. PBL registrerer at flere kommuner benytter seg av denne metoden.
 • Private barnehager får, som en integrert del av driftstilskuddet, et administrasjonspåslag på 4,3 prosent av gjennomsnittlige driftskostnader i kommunale barnehager i hjemkommunen. Dette skal ifølge et estimat dekke administrative felleskostnader som ikke inngår i beregningsgrunnlaget i de kommunale barnehagene.
 • Verken pensjonspåslaget, administrasjonspåslaget eller kapitaltilskuddet er tenkt nøyaktig å skulle dekke de reelle kostnadene i den enkelte barnehage fra år til år. Men i sum er tilskuddet til private barnehager ment å gi mest mulig korrekt dekning over tid.
 • Mer om finansieringen av private barnehager finner du på barnehagemonitor.no/tilskudd
 • Se også Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-10-09-1166