Informasjon til ansatte om personalforsikringer

Informasjon til ansatte om personalforsikringer

Som ansatt i en PBL-barnehage har du noen forsikringer gjennom jobben. Se oversikt over hvordan du og din familie er dekket gjennom personalforsikringen.

Forsikringene du har gjennom barnehagen dekker ikke nødvendigvis alle dine forsikringsbehov. For det første omfatter de ikke hus og hjem, bil, båt, hytte eller andre eiendeler - det som kalles skadeforsikring. Dernest er kanskje din familiesituasjon slik at du også bør ha egen livs- eller pensjonsforsikring i tillegg til vår kollektive. Du får et grunnlag for å vurdere det hvis du stiller deg spørsmålene:

  • Hvordan blir min/familiens økonomi hvis jeg dør eller blir arbeidsufør i morgen?
  • Hva om dette skulle skje med min ektefelle/samboer?
  • Har jeg/min familie behov for en engangsutbetaling ved uførhet?

KLP har laget en egen nettsiden spesielt for deg som er ansatt i en barnehage som er medlem i PBL. Her vil du finne informasjon som gjelder akkurat dine personalforsikringer.  

Fyll inn alder, lønn og antall barn, så får du raskt oversikt over hvordan du og dine nærmeste er forsikret ved yrkesskade/-sykdom, ulykke og dødsfall.

Se oversikt over dine personalforsikringer i KLP

Yrkesskadeforsikring § 11

Yrkesskadeforsikring gjelder skade og sykdom som er forårsaket av en plutselig og uforutsett hendelse, altså en arbeidsulykke. Denne forsikringen gjelder ikke belastningsskader.

Alt av arbeidsulykker skal varsles av arbeidsgiver. 

Det er Nav som avgjør om en skade kan kalles en yrkesskade og om den skadelidte har krav på erstatning. Yrkesskadeerstatning utbetales kun dersom skadelidte blir erklært ufør eller får varige mén av skaden.

Yrkesskadeforsikringen kan også gi utbetaling dersom skaden er definert som yrkesskade, og den ansatte har fått utgifter som Nav ikke dekker.

Gruppelivsforsikring § 10

Denne forsikringen dekker dødsfall uansett årsak. Les mer om hvordan du melder inn dødsfallet her. 

Dersom du slutter i barnehagen trer du ut av forsikringene, men du har rett til fortsettelsesforsikring uten å avgi helseerklæring. Du må søke til KLP om fortsettelsesforsikringen og søknaden skal signeres av arbeidsgiver. Informasjon og søknadsskjema skal du motta av arbeidsgiver. 

Psykologisk førstehjelp

Skjer det plutselige og uforutsett hendelser, som for eksempel brann, innbrudd, ulykke eller dødsfall kan man få opptil 10 timer psykologisk førstehjelp. Tilbudet gjelder alle ansatte og deres nærmeste familie.

Har du eller din familie behov for psykologisk førstehjelp? Ta kontakt med Falck Helseformidling AS på telefon 480 22 888.

Se oversikt over dine personalforsikringer i KLP