Nasjonalt økonomisk tilsyn overtar fra nyttår. Slik blir tilsynets, barnehageeiers og kommunens roller

Barnehagene skal dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med regelverket.

Nasjonalt økonomisk tilsyn overtar fra nyttår. Slik blir tilsynets, barnehageeiers og kommunens roller

1. januar overtar Utdanningsdirektoratets nye avdeling i Molde ansvaret for økonomisk tilsyn med private barnehager. PBL har lenge påpekt behovet for et uavhengig tilsyn med både kvaliteten og økonomien i sektoren.

Publisert:

– Kommunenes tilsynsarbeid har både hatt varierende kvalitet og i en del tilfeller syntes mer politisk enn faglig begrunnet. Et nasjonalt tilsyn med økonomien i private barnehager er en god start, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Hun ser frem til Utdanningsdirektoratets nyopprettede tilsynsorgan er operativt og har forventninger om at det vil gi større forutsigbarhet.

– For PBL er det veldig viktig at et nasjonalt tilsynsorgan, i samarbeid med barnehagene, kan bidra til mer kunnskap om hvordan barnehagene bruker offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Mer konkret kunnskap gir mindre grunnlag for spekulasjoner, og det er bør alle parter være tjent med, sier Lindboe.

Veilede og kontrollere

Det økonomiske tilsynet skal først og fremst sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Utdanningsdirektoratet vil også overta ansvaret for å veilede barnehagene på de delene av barnehageloven som gjelder økonomiske forhold, for å sikre at de private barnehagene forstår hva kravene i loven og forskrifter innebærer, og at de etterlever dette.

I en artikkel på Utdanningsdirektoratets nettsider beskriver tilsynsorganet hvilke roller tilsynet selv, barnehageeiere, kommunene og Kunnskapsdepartementet vil ha etter overgangen fra kommunalt til nasjonalt økonomisk tilsyn med private barnehager.

Dette innebærer at tilsynet skal:

  • Veilede barnehagene om kravene til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.
  • Føre tilsyn.
  • Pålegge en privat barnehage å rette forhold som er i strid med kravene til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.
  • Fatte vedtak om at barnehagen skal betale tilskudd tilbake til kommunen.
  • Fatte vedtak om å holde tilbake tilskudd.
  • Vedta å stenge en privat barnehage hvis tilsynet finner alvorlige brudd på regelverket.

Alt skal på bordet

Barnehageeiere får også viktige oppgaver i jobben med å sikre åpenhet om bruken av offentlige midler:

  • Barnehagen skal dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med regelverket.
  • Eieren, eierens nærstående og selskap i samme konsern som eieren, skal legge frem alle opplysningene som tilsynsmyndigheten trenger for å føre tilsyn med barnehagens bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

I dag er Statsforvalteren klageorgan i forbindelse med tilsynsvedtak. Når Utdanningsdirektoratet overtar det økonomiske tilsynet, vil Kunnskapsdepartementet være klageorgan for denne typen tilsynssaker.

Kommunen har uttalerett

Kommunene skal få mulighet til å uttale seg før tilsynet fatter et vedtak. Kommunene skal også få kopi av alle vedtak som blir fattet.

Siden det er kommunen som forvalter tilskuddene til private barnehager, vil det bli et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og kommunen i de tilfeller hvor tilskudd kreves tilbakebetalt eller holdes tilbake.

Det nye tilsynsorganet overtar ansvaret for økonomisk tilsyn med sektoren fra nyttår. For igangsatte tilsynssaker vil kommunene og Utdanningsdirektoratet samarbeide om overgangsordninger.