Nytt prinsipp for fastsetting av kapitaltilskudd gir litt mer til de eldste barnehagene

Nytt prinsipp for fastsetting av kapitaltilskudd gir litt mer til de eldste barnehagene

Eldre barnehager får neste år litt høyere kapitaltilskudd enn i år, mens nyere barnehager får litt mindre. Det er klart etter at regjeringen har vedtatt kapitaltilskuddssatsene for 2022. En av årsakene til dreiningen er en ny beregningsmetode som i større grad fanger opp reinvesteringene som skjer i sektoren.

Publisert:

Satsene er vedtatt som en forskrift om endring i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, på bakgrunn av beregninger utført av Telemarksforsking.

I notatet Nasjonale satser til private barnehager i 2022 som Telemarksforsking publiserte tidligere i høst, ble det lagt frem to alternative metoder for å beregne kapitaltilskudd på.

I tillegg til å beregne kapitaltilskuddssatser etter samme metode som er brukt de siste årene, har Telemarksforsking gjort kapitalsatsberegninger som i større grad er tenkt å fange opp reinvesteringene som foregår i barnehagesektoren.

I rett retning

PBL har over tid pekt på en betydelig svakhet ved den gamle metoden for beregning av kapitaltilskudd, at den ikke tar inn over seg at kapitalkostnadene ikke nødvendigvis går ned selv om barnehagebyggene blir eldre.

– Dette er et lite skritt i riktig retning. Men fortsatt er det veldig god grunn til å se på hele beregningen av kapitaltilskudd på nytt. Det er altfor mange barnehager der ute som ikke får dekket sine kapitalkostnader og som må hente fra det de skulle brukt på ansatte og barn til å dekke husleie og lånekostnader, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Nye satser

Etter at regjeringen nå har valgt den nye metoden som Telemarksforsking foreslo, vil de eldste barnehagene – de som er godkjent før 2013 – få noe høyere kapitaltilskudd enn med den gamle metoden.

For barnehager godkjent i 2017 eller senere vil kapitaltilskuddene bli lavere i 2022 enn i 2021, noe som i all hovedsak bygger på lavt rentenivå i samfunnet.

Men fortsatt er regelverket slik at nyere barnehager får mer i kapitaltilskudd enn eldre barnehager.

Vedtaket innebærer følgende endringer for de enkelte barnehagene fra 2021 til 2022:

For 2022 vil barnehagene som er «nyest» være dem som er godkjent i 2020-2022. De som er «nest nyest» er godkjent fra 2017 til 2019. De som er «nest eldst» er dem som er godkjent fra 2014 til 2016, mens de som er «eldst», er de som er godkjent i 2013 eller tidligere.

Nedgang i makro

De foreslåtte satsene til Telemarksforsking vil i makro innebære en nedgang i utbetalingen av kapitaltilskudd, men ikke i samme størrelsesorden som da kapitaltilskuddene for ett år siden ble forsøkt redusert med mer enn 260 millioner kroner.

PBL har foretatt et anslag på effekten av endringene i makro. Den viser at utbetalt kapitaltilskudd på landsbasis vil bli 14-16 millioner kroner mindre til neste år sammenlignet med i år.

Effekten av endringene i satser vil variere fra den ene barnehagen til den andre. Mens noen barnehager vil få høyere kapitaltilskudd neste år enn i år, vil andre få lavere.

Færre barn – flere «eldre» barnehager

Noe av nedgangen i samlet utbetaling av kapitaltilskudd skyldes for øvrig nedgang i antall rapporterte heltidsplasser i de private barnehagene.

Et annet moment som påvirker samlet utbetaling er at det blir flere «eldre» barnehager. Disse barnehagene havner et trinn lenger ned på stigen og får dermed lavere utbetaling per plass.

For ordens skyld vil endringer i satsene også vil måtte ses i sammenheng med den generelle prisveksten i samfunnet, blant annet på husleie. Et gitt kronebeløp er ikke like mye verdt i 2022 som i 2021.