Fredrikstad-saken blir behandlet i Høyesterett

Høyesteretts hus i Oslo. (Foto: Andreas Haldorsen/Wikimedia commons)

Fredrikstad-saken blir behandlet i Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt seg for å tillate at anken fra 19 av PBLs medlemsbarnehager i Fredrikstad blir fremmet. Saken handler om hvordan tilskuddsberegning skal skje når kommunen har opprettet spesialavdelinger for barn med særlig behov for tilrettelagt tilbud.

Publisert:

PBL og barnehagene har argumentert for at det for årene 2014 og 2015 har vært et misforhold mellom kostnadene Fredrikstad kommune har oppgitt for egne ordinære barnehager og det antall barn som har inngått i beregningsgrunnlaget.

Ettersom private barnehager får tilskudd per barn basert på gjennomsnittlige kostnader per barn i tilsvarende kommunale barnehager i hjemkommunen, er det viktig at både kostnadene og antallet barn som inngår i beregningsgrunnlaget, er riktig.

Fredrikstad kommune har drevet fire spesialavdelinger forbeholdt barn med særlig behov for tilrettelagt tilbud. Barna på disse avdelingene inngår i beregningsgrunnlaget for hvor mange barn kommunen har i sine egne barnehager, mens kostnadene knyttet til ansatte i spesialavdelingene er trukket ut av beregningsgrunnlaget.

Tredje runde i rettssystemet

PBL har gjennom to runder i rettssystemet ført saken for 19 medlemsbarnehager i Fredrikstad. Begge gangene har kommunen fått medhold.

Til vinteren venter en tredje runde – denne gang i Høyesterett.

Høyesteretts ankeutvalg har vurdert barnehagenes anke og konkluderer med at «Anken fremmes til behandling i Høyesterett».

I beslutningen skriver ankeutvalget at utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett.

At ankede saker blir behandlet i Høyesterett er ingen selvfølge. I 2019 kom det inn 428 anker over dom i sivile saker. 59 sivile saker ble samme år behandlet i Høyesterett.

Fornøyd, men ikke overrasket

PBL-advokat Einar Brunes er fornøyd med at denne saken blir en del av mindretallet av saker som blir anket til Høyesterett og som faktisk blir behandlet der. Samtidig er han ikke overrasket over at Høyesteretts ankeutvalg har sett de prinsipielle sidene ved saken.

Da saken sist sommer var oppe i Borgarting Lagmannsrett, var retten enig med barnehagene i at måten Fredrikstad kommune regner barn og kostnader på, skaper en viss skjevhet i grunnlaget for tilskuddsberegningen. Retten konkluderte likevel med at løsningen Fredrikstad kommune har valgt bør aksepteres.

– Dommen fra Borgarting Lagmannsrett gir norske kommuner rett til å organisere seg bort fra likebehandlingsprinsippet. Det har neppe vært lovgivers intensjon. Derfor er det viktig og riktig av Høyesteretts ankeutvalg å tillate anken fremmet, sier advokat Einar Brunes.