Reagerer på skjønnmaling av eget forslag – nå ber PBL om viktige avklaringer fra KS

Reagerer på skjønnmaling av eget forslag – nå ber PBL om viktige avklaringer fra KS

PBL mener KS forsøker å skjønnmale og bagatellisere eget forslag om fremtidig finansiering av private barnehager. Forslaget vil gi kommunene rett til å forskjellsbehandle barn og barnehager, og til å overstyre foreldrenes valg av barnehage. Nå ber PBL-leder Anne Lindboe KS svare på flere sentrale spørsmål.

Publisert:

16. juni la utvalgsleder Knut Storberget frem rapporten med forslag til fremtidig finansiering av private barnehager. Flertallets forslag (KS, Virke, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og utvalgsleder) har vakt sterke reaksjoner i private barnehager.

Likebehandling og koordinert opptak

I et brev til KS, sendt 6. juli, utfordrer PBL KS på deres standpunkter om blant annet likebehandling av barn og barnehager, og om koordinert opptak av barn til barnehager.

I brevet skriver PBL og administrerende direktør Anne Lindboe blant annet:

«Flertallets forslag til fremtidig finansieringsmodell for private barnehager har skapt stor usikkerhet i sektoren. Det er etter PBLs syn stor avstand mellom det flertallet har foreslått i Storberget-rapporten og det inntrykket KS gir av forslagene i mediene. Vi håper derfor KS kan bidra til å avklare organisasjonens holdninger til fremtidig finansiering ved å besvare spørsmålene ovenfor.»

PBL: Skjønnmaler og bagatelliserer

PBL mener forslaget fra KS og flertallet I Storberget-utvalget angriper prinsippet om økonomisk likeverdig behandling, som har lagt til grunn for reguleringene i barnehagesektoren siden barnehageforliket. Både i begrunnelsen og i beskrivelsen av flertallsmodellen ønsker KS å svekke rettighetene private barnehager i dag har, til likebehandling, til tilskudd for plassene de klarer å fylle og til å få tilskudd av en viss størrelse.

Etter PBLs klare oppfatning, er forslagene fra KS og flertallet et angrep på prinsippet om økonomisk likeverdig behandling.

PBL er derfor undrende til at KS selv hevder at deres forslag vil styrke likebehandlingen. PBL mener KS med dette skjønnmaler forslaget og bagatelliserer konsekvensene som endringene vil kunne få for private barnehager.

Mye debatt – høringsfrist 1. oktober

Det har i løpet av de siste ukene vært mye debatt om dette i media. Både PBL og en rekke representanter for private barnehager har vært synlige i debatten etter fremleggelsen 16. juni.

Som kjent er utvalgets rapport sendt på høring med høringsfrist 1. oktober. Det vil følgelig bli mye oppmerksomhet på saken også i august og september.

Les også: Storberget-flertallet skjønnmaler forskjellsbehandling (DN)

Les også: Skjønnmaling fra KS-lederen (Nationen)

Les også: En ulykke for barnehager og familier (Tidens Krav)

Les også: Skal KS sikre likebehandling ved å avvikle likebehandlingen?

Forslagene uforenlig med likeverdig behandling

Men nå har altså PBL og Anne Lindboe sendt et brev til styreleder Bjørn Arild Gram i KS der PBL ber om svar på noen sentrale spørsmål, deriblant:

  • PBL utfordrer KS på om det er riktig forstått at modellen deres – lokal samhandlingsmodell – faktisk åpner for at kommunene kan gi mindre i tilskudd til private barnehager enn dagens finansieringsmodell gir rom for?
  • PBL ber KS avklare hvordan forholdet mellom endringene de foreslår i forskriftene, og en tenkt ny variant av nasjonal forskrift om likeverdig behandling, skal være. Slik PBL oppfatter forslagene, vil de ikke være forenlige med hvordan likeverdig behandling i dag praktiseres og tolkes.
  • PBL ber om en avklaring om hvordan det er mulig å hevde at forslagene kan garantere for likebehandling av private og kommunale barnehager, samtidig som kommunene skal gis større frihet til å fastsette tilskuddene og private barnehager ikke lenger skal ha rett til tilskudd av en viss størrelse.

Se brevet PBL har sendt til KS om flertallets forslag til fremtidig finansiering.