Ny juridisk vurdering: Flere av Storberget-forslagene kan være i strid med lovverket

Ny juridisk vurdering: Flere av Storberget-forslagene kan være i strid med lovverket

Storberget-flertallets forslag til fremtidig system for finansiering kan få store konsekvenser og engasjerer mange. I et ny juridisk vurdering av forslagene går det frem at flere av dem kan være i strid med grunnleggende rettigheter.

Publisert:

Den juridiske betenkningen er utarbeidet av Sands Advokatfirma på oppdrag fra PBL.

PBL har bestilt notatet for å belyse de rettslige utfordringene ved forslagene fra flertallet i Storberget-utvalget.

Store negative konsekvenser

PBL er svært kritisk til flertallets forslag – «lokal samhandlingsmodell» – som vil kunne få store negative konsekvenser for private barnehager og det store mangfoldet av gode tilbud som i dag er i de private barnehagene. Mange av PBLs medlemsbarnehager er nå engasjert i den pågående høringen i regi av Kunnskapsdepartementet.

– Denne notatet belyser en del av de rettslige utfordringene ved flertallets forslag til fremtidig modell. Vurderingen vi nå har fått samsvarer i veldig stor grad med de vurderingene som våre egne advokater har gjort, men det er likevel nyttig å få disse betraktningene fra et eksternt fagmiljø med spisskompetanse på akkurat dette feltet, sier administrerende direktør Anne Lindboe.

Grunnloven, EMK og EØS-retten

Sands Advokatfirma skriver i notatet blant annet:

«En rekke av Storberget-utvalgets forslag til ny regulering kan være ulovlige – fordi de vil være i strid med enten Grunnloven, EMK (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, vår anm.) eller EØS-retten.»

– Dette juridiske notatet konkluderer med at flertallsmodellen fra Storberget-utvalget på flere områder kan være i strid med lovverket. Det er ikke overraskende for oss, men det bør være svært relevant for politikerne som etter hvert skal ta stilling til forslagene. Vi stiller oss også undrende til at disse sidene ved forslaget ikke er belyst av utvalgsflertallet selv. Det er derfor opplagt at disse sidene må utredes nærmere hvis noen mot formodning skal jobbe videre med de mest kontroversielle forslagene, mener Lindboe.

Tar forslagene på høyeste alvor

Anne Lindboe er administrerende direktør i PBL.

PBL-lederen presiserer at det også innenfor rammene av dagens lovverk vil være anledning til å gjøre endringer i rammebetingelsene som vil ha store negative konsekvenser for barnehagetilbudet og private barnehager, og at PBL på ingen måte tar lett på forslagene som er kommet selv om det nå foreligger en juridisk betenkning som problematiserer det rettslige grunnlaget for forslaget om «lokal samhandlingsmodell».

– Det er dessuten ingen av de to modellene som utvalget har foreslått som er ferdig utarbeidet. Derfor vil juridiske vurderinger av dette på nåværende tidspunkt også til en viss grad basere seg på tolkninger av hva som vil være realitetene i den retningen som flertallet i utvalget har pekt på, kommenterer Lindboe.

Last ned: Juridisk betenkning til PBL – Rettslige utfordringer med Storberget-utvalgets flertallsmodell.