Dette må du huske når du skal rapportere årsmeldingen i BASIL

Dette må du huske når du skal rapportere årsmeldingen i BASIL

Ny bemanningsnorm gjør det spesielt viktig at du er nøye med korrekt føring av antall ansatte og årsverk i barnehagen.

Publisert:

Alle barnehager som er i drift 15. desember skal levere årsmeldingsskjema i BASIL. Registreringen åpner 1. desember og det er kommunen som avgjør når det er frist for å registrere.

Har du ikke mottatt informasjon fra din kommune, er det viktig at du tar kontakt og etterlyser dette.

11. januar er siste frist for kommunene å godkjenne alle registreringene, og god tid innen dette må alle barnehagene ha fylt ut skjemaet.

Innrapporteringene vil blant annet danne grunnlaget for om barnehagen oppfyller bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm. Dette er også kilden til informasjon for blant annet SSB og barnehagefakta.no.

Det er derfor svært viktig at du er nøye med å registrere korrekte opplysninger om barnehagen, slik at blant annet opplysningene om barnehagens bemanning blir riktig. 

 • Du skal føre opp alle ansatte som jobber i barnehagen per 15. desember 2018 med opplysninger om stilling, kjønn og utdanning.
 • Dersom en ansatt har over tre måneders sammenhengende fravær skal personen som fungerer for denne føres i stedet for den som innehar stillingen.
 • Vikarer ansatt på grunn av korte sykdomsfravær (inntil 3. måneder) skal ikke legges til.
 • Dersom du for eksempel har en kjøkkenmedarbeider som lager mat sammen med barna, så kan vedkommende føres opp som en del av grunnbemanningen. Jobber vedkommende redusert stilling sammen med barna, er det viktig at du får med den prosentdelen hvor personen anses som en del av grunnbemanningen.
 • For deltidsstillinger (stillinger med redusert timetall per uke eller arbeidsfri deler av året utover vanlig ferieavvikling) skal du regne om arbeidstiden til årsverk. En stilling med arbeidstid for eksempel 25 timer per uke, registreres med 0,67 årsverk (25/37,5=0,67).
 • Dersom en person fyller flere stillinger i en barnehage, f.eks. som styrer, pedagogisk leder eller annet personale, skal årsverkene fordeles på de ulike stillingene.
 • Eier i barnehagen kan føre opp til 1,5 årsverk totalt i barnehagen og fordele dette etter hvilke oppgaver som utføres.
 • Alle årsverk som utføres i barnehagen skal rapporteres, for eksempel om en person er ansatt i kommunen, i barnehagekjeden eller hos en tjenesteleverandør som vaktmesterselskap, rengjøringsbyrå eller lignende. Det for at ressursinnsatsen skal synliggjøres i den barnehagen hvor arbeidet utføres.

Barnetall

Barnehagen skal også rapportere inn barnetallet. Her er det viktig at du fører korrekt antall barn for å få riktig tilskudd fra kommunen. Det er viktig å merke seg at direktoratet har kommet med en viktig endring i faglig veileder til årsmelding.

Flere kommuner har tidligere stilt krav om at det må være betalt foreldrebetaling per 15.12 og at barnet faktisk må ha tatt plassen i bruk for at en privat barnehage skal ha rett på tilskudd fra og med 15.12. I veilederen er det presisert at: 

 • Du skal angi det faktiske antallet barn med avtale om plass i barnehagen som gjelder per 15. desember. Plassen trenger altså ikke være tatt i bruk eller være betalt foreldrebetaling for.
 • Antall barn fordeles etter barnas fødselsår og deres ukentlige oppholdstid på henholdsvis ”0-8 timer”, ”9-16 timer” osv.
 • Ukentlig oppholdstid er den tiden barnet får tildelt ved opptak, og som danner grunnlag for foreldrebetalingen.