Statsforvalteren i lovlighetskontroll: Vurdering av avkortning av tilskudd er innenfor det handlingsrom som lovverket åpner for

Statsforvalteren i lovlighetskontroll: Vurdering av avkortning av tilskudd er innenfor det handlingsrom som lovverket åpner for

Statsforvalteren i Rogaland har bekreftet at Stavanger kommune har lov til å sette i gang en prosess med sikte på avkortning av tilskudd til barnehager som sist høst var rammet av streiken i PBLs tariffområde. – Dette betyr ikke at det er fattet noen vedtak om avkortning. Og det betyr heller ikke at eventuelle fremtidige vedtak om avkortning vil være lovlige, sier direktør Espen Rokkan i PBLs arbeidsgiveravdeling. 

Publisert:

I etterkant av streiken i PBLs tariffområde sist høst satte flere kommuner i gang prosesser for å undersøke muligheten for å avkorte tilskudd til barnehager som under streiken ikke leverte et normalt barnehagetilbud. 

PBL har hele tiden vært tydelig på at det ikke finnes noen lovhjemmel for en slik type avkortning. Den eneste relevante rettspraksis bekrefter også at tilskudd til private barnehager ytes for å gi et tilbud i et langsiktig perspektiv, og ikke er basert på antall timer tilbudet gis. 

Ikke klart svar i lov eller forskrift 

Etter at formannskapet i Stavanger kommune i vinter, med knappest mulig margin, vedtok å sette i gang en prosess med sikte på avkortning av tilskudd, sendte tre opposisjonspolitikere vedtaket til lovlighetskontroll. 

Statsforvalteren i Rogaland har nå behandlet saken og skriver i sin vurdering: 

«Verken barnehageloven eller tilhørende forskrift gir etter sin ordlyd et klart svar på hvordan det kommunale tilskudd skal beregnes når en privat barnehage er midlertidig stengt eller har et redusert tilbud. Det betyr ikke at vedtaket i seg selv er ulovlig, men det betyr at regelverket må fortolkes nærmere for å avgjøre om kommunen kan anses for å ha et tilstrekkelig rettslig grunnlag for det vedtak som er truffet.» 

Etter en samlet vurdering konkluderer Statsforvalteren med at formannskapets vedtak om «om å åpne for vurdering av avkortning av tilskudd er innenfor det handlingsrom som lovverket for tildeling av tilskudd åpner for.» 

Ingen konkrete avkortningsvedtak 

Espen Rokkan er direktør i PBLs arbeidsgiveravdeling.

Direktør i PBLs arbeidsgiveravdeling, Espen Rokkan, mener PBLs standpunkt i denne saken ikke er svekket av Statsforvalterens vurderinger 

– Dette er en kontroll av hva slags type vedtak et kommunalt organ har lov til å fatte, og ikke en uttømmende vurdering av lovligheten i et konkret vedtak om avkortning. Så nå får vi følge nøye med på om kommunen rent faktisk fatter vedtak om tilbakebetaling av tilskudd, og i så fall hvordan vedtakene begrunnes. Slike vedtak er det klagerett på, så hvor slike saker til slutt ender er det for tidlig å si noe om. For PBL er dette en prinsipielt viktig sak, som om nødvendig vil kjøres helt til domstolene, sier Espen Rokkan. 

Må behandles likt 

Det er ikke uvanlig at virksomheter med ulik grad av offentlig finansiering midlertidig må redusere aktiviteten sin. 

Under lærerstreiken i fjor sparte kommunene mer enn 20 millioner kroner om dagen, uten at staten senere har varslet avkortning i rammefinansieringen. Når kulturinstitusjoner har vært rammet av streik, har de beholdt sine tilskudd. 

Espen Rokkan mener det er viktig at private barnehager, særlig når det ikke finnes noen lovhjemmel for noe annet, skal behandles på samme måte som andre sammenlignbare virksomheter som blir rammet av streik. 

– De første kravene om avkortning kom fra politikere ytterst til venstre allerede mens streiken pågikk. For oss er det åpenbart at hele saken bunner i en utidig politisk innblanding i en lovlig konflikt. Jeg trodde politikerne hadde tilstrekkelig respekt for trepartssamarbeidet til å holde seg unna sånt, sier Espen Rokkan.