Viktig informasjon om kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling

Viktig informasjon om kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling

Private barnehager skal dokumentere inntektsbortfall og søke kommunen om refusjon. Kommunen skal betale uten ugrunnet opphold.

Publisert:

Det går frem av ny informasjon fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet om kompensasjon til private barnehager for bortfall av foreldrebetaling.

Kompensasjonen ble vedtatt for å unngå at private og kommunale barnehager skulle foreta permitteringer av ansatte i perioden de måtte holde stengt i forbindelse med koronautbruddet.

Må dokumenteres

Utdanningsdirektoratet skriver følgende om hvordan private barnehager skal gå frem:

«Søknad om kompensasjon sendes kommunen. Se kommunens hjemmeside for hvordan barnehagen kan søke samt søknadsfrist, eller kontakt kommunen om dette.

  • Barnehagen må i søknaden dokumentere hvor mye man har i inntektsbortfall knyttet til foreldrebetaling unntatt kostpenger.
  • Barnehagen må i søknaden bekrefte og dokumentere at foreldrene ikke betaler/blir refundert for foreldrebetaling for perioden det søkes kompensasjon.»

Barnehagene skal i utgangspunktet bruke kommunens mal som vedlegg til søknaden. Om kommunen ikke har en slik mal, kan du bruke Udirs eksempelmaler.

Begrensninger i kompensasjonen

I informasjonen fra Utdanningsdirektoratet gjentas følgende:

  • Kompensasjonsordningen er tidsavgrenset og gis med bakgrunn av det inntektstapet barnehagen har på grunn av bortfall av faktisk foreldrebetaling i stengingsperioden.
  • Inntektstapet skal også ta hensyn til eksisterende moderasjonsordninger.
  • Kompensasjonen gjelder ikke for bortfall av kostpenger, og er begrenset oppad av maksimalgrensen for foreldrebetaling som er fastsatt av Stortinget.
  • Dersom barnehagen foretar permitteringer av ansatte, eller av andre grunner har betydelig reduksjon i kostnadene under den pålagte stengingen, vil kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og ordinært kommunalt tilskudd til private barnehager avkortes. Det samme gjelder om allerede innbetalt foreldrebetaling ikke refunderes de foresatte.
  • Private barnehager som mottar tilskudd etter denne bestemmelsen, kan under stengingen ikke benytte ansatte til å drive annet inntektsgivende arbeid i virksomheten.

Uten ugrunnet opphold

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet retningslinjer som gir kommunene mer informasjon om innretningen av kompensasjonsordningen, samt hvordan kommunene skal forvalte denne.

Her står det blant annet at kommunen skal informere barnehagene og SFO om at de kan søke kommunen og kompensasjon for inntektsbortfallet, samt informere om kriteriene for å motta kompensasjon.

Når det gjelder selve utbetalingen, skriver Kunnskapsdepartementet følgende:

«Kommunene mottar midler gjennom kommunerammen. Kommunene utbetaler videre tilskuddet til de private barnehagene og SFO basert på søknad. Utbetaling skal skje uten ugrunnet opphold.»

  • NB! Barnehager som ikke gjenåpnet 20. april, da dette igjen ble lov, vil ikke få kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling fra denne dato og frem til åpning.