Regjeringen ber barnehagene vurdere full åpningstid

Kunnskapsminister Guri Melby.

Regjeringen ber barnehagene vurdere full åpningstid

Kunnskapsminister Guri Melby sier i en pressemelding at fleksibiliteten i den reviderte smittevernveilederen vil gjøre det mulig for flere barnehager å ha full åpningstid. PBL har tillit til at medlemsbarnehagene gjør gode vurderinger om organisering og åpningstider.

Publisert:

I den opprinnelige veilederen ble det foreslått faste grupper (kohorter) på 3 barn i småbarnsavdeling, og 6 barn i storbarnsavdeling. Etter at den reviderte veilederen ble publisert torsdag 7. mai, åpnes det for at antall barn i kohortene kan økes til opptil 5 barn for de under 3 år, og opptil 10 barn for de over 3 år.

Samtidig åpnes det for at tre og tre kohorter kan samarbeide, men ikke dersom barnetallet i de enkelte kohortene øker samtidig.

– Erfaringene hittil med gjenåpningen viser at det er trygt å ha større barnegrupper. Dette er gode nyheter for barn som vil leke med flere av vennene sine. Dette gir også fleksibilitet i barnehagenes planlegging av dagen, og flere barnehager vil få mulighet til å ha full åpningstid, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Jussen åpner for unntak

I et juridisk perspektiv er utgangspunktet for problemstillingen at barnehagene har en avtale med foreldrene om åpningstider i tråd med barnehagens vedtekter. Dette er en avtale som man er forpliktet til å overholde dersom det ikke er veldig gode grunner til at man ikke klarer det.

Covid-19-forskriften (§12 b.) sier at «Skole- og barnehageeier kan redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene» til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Dette gir et visst rom for reduserte åpningstider, men rommet er mindre nå enn under de mer rigide retningslinjene i den opprinnelige smittevernveilederen.

– I en del barnehager kan det fortsatt være utfordringer med å få kabalene med bemanning og barnegrupper til å gå opp og de vil da fortsatt ha muligheten til å ha litt reduserte åpningstider. Men vi antar at dette etter hvert vil være unntakene og ikke hovedregelen i sektoren, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Tillit til medlemmene

Anne Lindboe sier at PBL har tillit til at medlemsbarnehagene gjør gode vurderinger om organisering og åpningstider, og at barnehagene tilbyr så gode åpningstider som mulig innenfor smittevernfaglige forsvarlige rammer.

Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL.

Slik hun kjenner barnehageeierne, ønsker de å gi barn og familiene deres et fullverdig barnehagetilbud så raskt som det lar seg gjøre. PBL er kjent med at en god del barnehager har utvidet åpningstidene noe i løpet av den siste uken.

Nedstengingen 13. mars og den gradvise åpningen fra 20. april, er knyttet til en unntakstilstand som litt etter litt er i ferd med å gå over.

– Den reviderte veilederen er et viktig skritt mot en mer normal barnehagehverdag, også med ordinære åpningstider. Det er viktig at vi, så langt det er smittevernfaglig forsvarlig, kommer tilbake til hverdagen. Derfor har vi tillit til at barnehagene strekker seg langt for å få til mer normale åpningstider fremover, selv om det fremover fortsatt vil være økt fokus på hygiene og smittevern, sier Anne Lindboe.

Finne riktig balanse lokalt

Samtidig påpeker hun at de lokale tilpasningene som må gjøres for å få dette til, en del steder vil være krevende å gjennomføre på veldig kort varsel. Dette kan ha både organisatoriske og fysiske årsaker.

I tillegg er det viktig at de ansattes rettigheter ivaretas på en god måte når man planlegger endringer i organiseringen.

PBLs råd i denne fasen er å bruke det nye handlingsrommet på gruppestørrelser, til å finne gode løsninger til beste for både barn og ansatte i barnehagen. Barnehagene må selv vurdere størrelse på kohorter utfra barnas alder, aktivitetsnivå og behov for voksenoppfølging.

I dette arbeidet anbefaler PBL medlemsbarnehagene også å søke råd hos lokale smittevernmyndigheter slik at man finner den riktige balansen mellom å håndtere smitterisiko på den ene side, og mest mulig ordinær drift på den annen.

– Veldig mange barnehager vil i større grad enn under den første veilederen kunne ta utgangspunkt i sine vanlige avdelingsstrukturer når de setter sammen samarbeidende kohorter. Da blir barnehagene mindre sårbare for fravær. Barna kan få større stabilitet i grupper sammen med barna og de ansatte som de kjenner best. Det blir også enklere å få regnestykkene å gå opp, sier Anne Lindboe.

Økt press fra foreldre og arbeidsgivere

Hun regner med at uttalelsene fra kunnskapsministeren vil øke presset på mange barnehager for å innfri avtalen om åpningstider i tråd med egne vedtekter.

I takt med at samfunnet gradvis gjenåpnes etter koronastengingen, og den generelle smittesituasjonen er under kontroll, vil både foreldre og deres arbeidsgivere ha økte forventninger til at barnehagene skal levere i tråd med vedtektene.

– Barnehager bør derfor også være forberedt på at foreldre som ikke opplever at det er smittevernfaglige gode grunner til å ha reduserte åpningstider, i noen tilfeller vil komme til å kreve reduksjon i foreldrebetalingen. Det er en situasjon som potensielt kan utfordre barnehagene ytterligere. Det er per dags dato ingen ting som tyder på at barnehagene vil få noen ny runde med kompensasjon for eventuelt bortfall av foreldrebetaling, sier Anne Lindboe.