PBL om revidert nasjonalbudsjett:– Korona-tiltak må finansieres likt for kommunale og private barnehager

– Vi forventer at Stortinget er tydelige på at kommunene må likebehandle offentlig finansierte private og kommunale barnehager, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL

PBL om revidert nasjonalbudsjett:– Korona-tiltak må finansieres likt for kommunale og private barnehager

– I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett må Stortinget sørge for at private barnehager får dekket sine utgifter til korona-tiltak nå når behovet er der, og ikke om to år, slik dagens finansieringssystem legger opp til.

Publisert:

Det sier administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Anne Lindboe etter at revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem tirsdag.

Lindboe konstaterer at kompensasjoner til kommunene for økte kostnader i forbindelse med korona-pandemien, naturlig nok, er viet mye oppmerksomhet.

Samtidig mener hun det er åpenbart at kommunene ikke bør få handlingsrom til å forskjellsbehandle barn i barnehager i denne situasjonen.

To nye milliarder til kommunene

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 skriver regjeringen at:

«Tiltakene som allerede er vedtatt og foreslås i RNB, innebærer at kommuneøkonomien styrkes med 10,8 milliarder kroner. […] Nye tiltak som foreslås i revidert nasjonalbudsjett innebærer økte bevilgninger til kommunesektoren med om lag 2,1 milliarder kroner.»

Ettersom det er stor usikkerhet knyttet til beregningene av kommunenes kostnader i forbindelse med korona-pandemien, vil regjeringen analysere dette nærmere. Regjeringen vil blant annet etablere en arbeidsgruppe som skal se nærmere på de økonomiske konsekvensene for kommunene. Arbeidsgruppen skal avgi endelig rapport innen 1. april 2021.

Prisgitt at kommunene likebehandler

Foruten at private barnehager tidligere har blitt lovet kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling, er ikke private barnehager omtalt spesielt i revidert nasjonalbudsjett.

Private barnehager vil, slik dokumentet nå er utformet, derfor være prisgitt at kommunene viser vilje til å ta like godt vare på alle barn uavhengig hvem som eier barnehagen de går i, og likebehandler private og offentlige barnehager i finansieringen av ekstraordinære tiltak.

Underfinansiering av norm og koronatiltak

Anne Lindboe viser til at mange private barnehager har økte kostnader som følge av korona-pandemien, og at mange av dem også har dystre økonomiske fremtidsutsikter, blant annet som følge av en underfinansiert bemanningsnorm. Heller ikke sistnevnte er nevnt i revidert budsjett.

Dette tar Lindboe og PBL også opp møter med partiene på Stortinget, og i et eget notat som er sendt utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Syv av ti private barnehager har økte kostnader i forbindelse med gjenåpning av barnehagene. Bare én av ti barnehager oppgir at de får dekket ekstraordinære kostnader til dette av kommunen.  Samtidig vet vi at mange kommuner bruker ekstra ressurser på blant annet ekstra renhold og vikarer. Disse behovene er tilstede her og nå også i private barnehager. Vi forventer at Stortinget er tydelige på at kommunene må likebehandle offentlig finansierte private og kommunale barnehager, slik at alle barnehager samtidig settes i stand til å håndtere de ekstraordinære kostnadene i 2020, sier Anne Lindboe og legger til:

–  Nær halvparten av de private barnehagene budsjetterer med underskudd i 2020. Da kan ikke en forsinket kompensasjon for korona-kostnader være det som sender dem utenfor stupet.