Økt lokal smitte kan gi rødt tiltaksnivå. Her er våre råd til barnehagene

Ved en eventuell overgang til rødt tiltaksnivå, vil barnehagen igjen måtte organisere virksomheten i små kohorter. Men barns behov for kontakt og omsorg skal uansett ivaretas.

Økt lokal smitte kan gi rødt tiltaksnivå. Her er våre råd til barnehagene

Ved lokale eller nasjonale utbrudd av covid-19 må barnehagene være forberedt på rask endring til rødt tiltaksnivå.

Publisert:

Høsten 2020 opplever mange kommuner over store deler av landet en økning i antall covid-19-tilfeller.

Flere steder fattes det i den forbindelse vedtak om innskjerpelser i smittevernstiltakene.

Derfor må barnehager være forberedt på å endre fra gult til rødt tiltaksnivå i smittevernveilederen.

Skal ha beredskapsplan

Utdanningsdirektoratet er tydelig på at barnehageeier må ha en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene.

Viktig i denne sammenhengen er det å understreke at det er smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal legges på ut fra smittesituasjonen, ikke den enkelte barnehageeier eller barnehage.

Skal foreligge vedtak, men...

Formelt sett skal det foreligge et vedtak hjemlet i smittevernloven for at en overgang fra gult til rødt tiltaksnivå skal være gyldig.

PBL har fått tilbakemeldinger fra barnehager som har opplevd at kommuner sender ut melding om endring i tiltaksnivå uten å vise til noe vedtak.

Dette bør imidlertid ikke stå til hinder for at barnehagene bidrar til å redusere smitterisikoen i samfunnet.

Derfor anbefaler PBL medlemsbarnehagene til enhver tid å forholde seg til de tiltaksnivå som kommunen kommuniserer ut.

Lokale tiltak utenom veilederen

I den situasjonen vi nå står oppe i, kan det også tenkes at kommuner fatter vedtak om tiltak som ikke er helt i tråd med trafikklysmodellen.

Selv om det kan medføre ekstraarbeid for barnehagene å implementere tiltak som man ikke har forberedt i sin beredskapsplan, har kommunen rett til å fatte et slikt vedtak.

Vi viser her til smittevernloven § 4-1:

«Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta

a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet.»

Mindre grupper

Den største forskjellen når en barnehage går fra gult til rødt tiltaksnivå er at kravene til å begrense kontakten mellom mennesker skjerpes.

I praksis skal barnehagene gå tilbake til den driften de hadde den første tiden etter gjenåpningen i april.

Ved rødt tiltaksnivå skal barnehager organisere driften i små kohorter (cirka 8-10 store barn), i stedet for i grupper på avdelingsstørrelse.

Der det er nødvendig å redusere åpningstiden for å ha smittevernfaglig forsvarlig drift, åpner covid-19-forskriften for dette.

Gult og rødt

Da trafikklysmodellen i slutten av mai ble presentert, skisserte Utdanningsdirektoratet følgende om gult og rødt tiltaksnivå:

Gult nivå:

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Rødt nivå:

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn barna i mindre kohorter
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider
 • Del inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for barn

Se smittevernveilederen og PBLs rådgivningssider for mer informasjon om smittevern og barnehagedrift under covid-19-pandemien.