Når barnehagen er korona-stengt – dette lurer mange på

Når barnehagen er korona-stengt – dette lurer mange på

Statsminister Erna Solberg offentliggjorde torsdag ettermiddag at alle landets skoler og barnehager stenges frem til 26. mars. Dette betyr ikke at de ansatte i din barnehage skal permitteres.

Publisert:

NB! Denne saken er ikke oppdatert siden 12. mars.
Du finner en oppdatert versjon for medlemmer her.

Som et ledd i arbeidet med å begrense spredningen av viruset covid-19, har regjeringen i samråd med Helsedirektoratet bestemt at alle landets skoler og barnehager stenges, i første omgang i to uker.

Barnehagen stenges i utgangspunktet for alle barn, men barnehagene må sørge for å holde åpent for barn av ansatte i helse- og omsorgssektoren, transportsektoren og ansatte i andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt.

PBL hilser vedtaket velkommen. Selv om stenging av barnehager vil medføre stor ulempe for svært mange familier, er det viktig at alle deler av samfunnet bidrar aktivt i dugnaden med å stoppe pandemien som nå rammer store deler av verden.

Vi vil derfor på det sterkeste anbefale medlemsbarnehagene å følge de råd som til enhver tid gjelder fra nasjonale og lokale helsemyndigheter. Våre barnehager skal alltid være en del av løsningen på samfunnets utfordringer, og dette gjelder ikke minst i en alvorlig situasjon som denne.

De siste dagene har PBL fått en rekke henvendelser fra medlemsbarnehager som har spørsmål om pandemien. Mange av spørsmålene dreier seg om ulike scenarier ved et vedtak fra lokale eller sentrale myndigheter om stenging av barnehager på grunn av pandemien.

Her er noen av de vanligste spørsmål og svar:

Skal de ansatte permitteres når barnehagen stenges?
Nei, så lenge barnehagen mottar tilskudd og foreldrebetaling, er det som hovedregel ikke er grunnlag for å permittere ansatte i denne fasen.

Har de ansatte arbeidsplikt dersom barnehagen er stengt?
Ja, så lenge ansatte mottar lønn, har de i utgangspunktet arbeidsplikt selv om barnehagen er stengt.

Hvilke yrker omfattes av betegnelsen «kritisk samfunnsfunksjon»?

Beredskapsutvalget i Helsedirektoratet skriver at følgende funksjoner er kritiske for samfunnet:

Styring og kriseledelse, Forsvaret, lov og orden, helse og omsorg, redningstjeneste, IKT-sikkerhet i sivil sektor, natur og miljø, forsyningssikkerhet, vann og avløp, finansielle tjenester, kraftforsyning, elektroniske kommunikasjonstjenester, transport, satellittbaserte tjenester og apotekene.

Må én eller begge foreldre arbeide i en kritisk samfunnsfunksjon for at barn skal ha krav på barnehageplass når barnehagene ellers er stengt?

Begge de foresatte må ha en kritisk samfunnsfunksjon for å kunne sende barn i barnehagen. Barn som bare har én foresatt som kritisk samfunnsfunksjon, skal som hovedregel være hjemme sammen med den andre foresatte.

Må foreldre ha med dokumentasjon fra sin arbeidsgiver på at de innehar en kritisk samfunnsfunksjon?

Nei, barnehagene bør gjøre vurderinger ut fra samtaler med foresatte. Er man i tvil, er det et greit tips å få bekreftelse fra arbeidsgiver.

Skilte foreldre med delt omsorg hvorav en innehar kritisk samfunnsfunksjon: Har barnet da rett på plass mens det er hos denne forelderen eller kan vi kreve at barnet da er hos den andre forelderen?

I praksis må man legge til grunn foresattes forklaring på hvorfor ikke kabaler for enslige går opp. Her er det mange potensielt interessante diskusjoner om «mine, dine, og våre barn», samt om nye samboere med videre. Er behovet plausibelt forklart, så gi tilbud om plass.

Kan ansatte reise bort når barnehagen er stengt?

Nei, selv om barnehagen er stengt, er dette ikke fritid. Dermed må ansatte ta ut ferie dersom de eventuelt ønsker å reise bort utenom helgene.

Skal ansatte i en stengt barnehage trekkes i lønn eller ta ut egenmeldingsdager dersom de må bli hjemme med egne barn på grunn av stengt barnehage/skole?
Hvis barnehagen er stengt, anbefaler vi at ansatte med behov for det skal kunne være hjemme uten å bli trukket i lønn. Det skal heller ikke være nødvendig å be om at ansatte tar permisjon uten lønn i denne situasjonen selv om man formelt kan kreve det.

Kan personalet gjøre litt forefallende arbeid i barnehagen hvis det er foretatt risikovurdering knyttet til smitte?

I første omgang anbefaler vi å sende hjem de som ikke skal drifte et begrenset tilbud. Men de ansatte må være forberedt på at det raskt kan skje endringer.

Kan ansatte som bruker arbeidstid på for eksempel planlegging og faglig oppdatering sitte i barnehagen og jobbe?

I prinsippet ja. Man må eventuelt holde disse unna den driften man har for barn av foresatte med samfunnskritiske funksjoner. Det gjøres konkret risikovurdering i den enkelte barnehage.

Kan barnehageansatte som har egne barn ta disse med på jobb når barnehagen er stengt?
Nei. Barn i barnehagen skal begrenses til dem som omfattes av unntaksbestemmelsen.

Er det noen aldersgrense for hvor små/barn som kan være alene hjemme hvis en barnehageansatt skal være på jobb?
Nei, dette bør vurderes ut fra barnets modenhet og ellers andre forhold som har betydning, for eksempel om det er eldre søsken tilstede.

Hvem avgjør hvilke barn i vår barnehage som er «barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt»?

Den vurderingen må barnehagen gjøre. Husk at «barn med særlige omsorgsbehov» på langt nær omfatter alle barn med behov for spesiell tilrettelegging.

Er det den enkelte barnehages oppgave å sørge for et barnehagetilbud til disse barna, eller kan barn fra flere barnehager samles i én barnehage?
Barna skal ha et tilbud i sin barnehage. Vi anbefaler ikke å samle barn, både av hensyn til smitterisiko og av hensyn til barna.

Kan jeg som daglig leder be ansatte ta ut opptjent avspasering hvis de uansett er hjemme mens barnehagen er stengt?

Så lenge barnehagen mottar fullt tilskudd og full foreldrebetaling, anbefaler vi barnehagene ikke å bruke permittering, avspasering, ferie eller lignende overfor ansatte som ikke skal delta i begrenset drift av barnehagen.

Har ansatte som har avtalt ferie, men som avlyser en feriereise på grunn av smittefare, krav på å få flyttet tidspunkt for ferie?
Nei, har den ansatte avtalt ferie med arbeidsgiver, gjelder denne avtalen uavhengig av pandemien.

  • Har du spørsmål du ikke finner svar på? Ta kontakt med PBLs rådgivere, så hjelper vi deg.