Departementet foreslår at kompensasjon for foreldrebetaling skal gå via kommunene

Departementet foreslår at kompensasjon for foreldrebetaling skal gå via kommunene

Fredag avgjør regjeringen hvordan kompensasjonen for foreldrebetaling skal håndteres. PBL har i sitt høringssvar understreket viktigheten av at likviditeten i private barnehager ikke svekkes.

Publisert:

Midlertidige forskrifter som tilpasser lovgivningen for barnehager og skoler under koronakrisen ble onsdag sendt ut på høring. PBL har levert sitt høringssvar torsdag. Etter planen skal saken avgjøres i statsråd fredag.

Veldig mange private barnehager har ventet på en avklaring om hvordan kompensasjonen for bortfall av foreldrebetaling i barnehager skal foregå.

Dette har vært viktig, ikke minst for å kunne avgjøre om utsendte foreldrefakturaer skal betales som planlagt, og for å vite om nye foreldrefakturaer skal sendes ut eller ikke.

Pengene går via kommunene

I et forslag til en midlertidig forskrift gir Kunnskapsdepartementet signaler om hvordan kompensasjonen skal foregå.

I høringsnotatet går det frem at Utdanningsdirektoratet skal utbetale tilskudd til kommunene. Kommunene skal deretter utbetale tilskudd til private barnehager etter at barnehagene har dokumentert inntektsbortfallet.

Departementet er i høringsnotatet tydelig på at foreldre ikke skal betale så lenge barnehagen er stengt. Dette gjelder også for foreldre som får et tilbud til sine barn i denne perioden.

I tillegg mener departementet at det bør fastsettes i forskriften at foreldrebetaling ikke kan kreves så lenge barnehagen er stengt eller driver med redusert kapasitet.

Flere avklaringer

Høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet inneholder mange andre avklaringer på spørsmål som berører barnehagesektoren i denne helt spesielle situasjonen.

I forslaget til forskrifter som angår barnehagesektoren fremgår det blant annet:

  • Departementet mener det i denne perioden bør åpnes for å gi et tilbud som avviker fra reglene i barnehageloven, men at barnehagetilbudet, så langt det er mulig gis i samsvar med reglene i barnehageloven med forskrifter.
  • Retten til spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring gjelder uavhengig av om barn går i barnehagen. På grunn av ressurssituasjonen og smittevernhensyn bør det være mulig å fravike reglene i perioden barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet. Kommunene bør likevel oppfylle disse rettighetene så langt det er mulig. Dette vil gjelde både for barn som går i barnehagen i denne perioden, og barn som ikke går i barnehage.
  • Foreldre som ber om barnehageplass begrunnet med kritisk samfunnsfunksjon, men som ikke får det, skal ha et skriftlig avslag fra barnehagen. Det vil ikke være noe krav til begrunnelse av vedtaket. Det er ikke klagerett på et slikt avslag.
  • Barnehagen skal, når det er spørsmål om plass begrunnet i barnets særlige omsorgsbehov, vurdere behovet for plass uavhengig av om foresatte søker om plass eller ikke. Når det gjelder avslag på søknader om tilbud til barn med særlige omsorgsbehov, foreslår departementet at det skal være klageadgang, og at det skal være kommunal klageinstans.
  • Det skal ikke gis kompensasjon for bortfall av kostpenger.
  • Dersom private barnehager permitterer ansatte og/eller har betydelig reduksjon i andre kostnader, bør tilskuddet reduseres tilsvarende slik at man unngår dobbeltkompensasjon.
  • Forskriften skal gjelde så lenge koronaloven gjelder, men uansett ikke lenger enn til barnehagene åpner og driver som normalt. Reglene vil dermed gjelde så lenge barnehagene er stengt eller drives med redusert kapasitet som følge av utbruddet av Covid-19.

PBL positive, men ber om presiseringer

Saken ble sendt ut på høring onsdag ettermiddag. Fristen for å gi innspill var satt til torsdag klokken 14.30. Forskriftene skal etter planen fremmes for behandling av Kongen i Statsråd førstkommende fredag.

PBL skriver i sitt høringssvar at organisasjonen generelt er positiv til de grep som gjøres i sektoren og skriver:

«De private barnehagene uttrykker svært stor forståelse for tiltakene sektoren er involvert i, og ønsker å strekke seg ut over hva man normalt kan forlange for å bidra til de samfunnseffektene som begrunner tiltakene.»

Et viktig poeng i høringssvaret er at PBL poengterer viktigheten i å få inn en formulering om at barnehagene får utbetalt kompensasjonen så raskt som mulig etter at søknad og dokumentasjon er sendt inn.

«For våre barnehager utgjør en måned foreldrebetaling i sum ca. 370 mill. En slik avregning påvirker dermed barnehagenes likviditet i stor grad. Det er derfor svært viktig at barnehagene etter avregningen er gjort også er sikret oppgjør via kommunene uten ugrunnet opphold», skriver PBL.

Kort frist, enkle justeringer

Den korte saksbehandlingstiden reduserer realismen i å skulle få gjennomslag for eventuelle ønsker om omfattende endringer.

PBL har derfor unnlatt å legge frem forslag som vil kreve mye arbeid for departementet å skulle utrede.

«Våre forslag til justeringer er alle begrunnet i behovet for å minimere tvil omkring tiltakene og reglenes rekkevidde og forståelse, samt det å gjøre reglene enkle å praktisere», skriver PBL i høringssvaret.