Lovfestet rett til spesialpedagogisk hjelp videreføres

Adiministrerende direktør i PBL, Anne Lindboe er glad for at retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning videreføres.

Lovfestet rett til spesialpedagogisk hjelp videreføres

Regjeringen viderefører lovfestet rett til å få spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. – PBL er glad for regjeringens vedtak, og at det satses på mer spesialpedagogisk kompetanse ut i barnehagene, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Publisert:

I en pressemelding opplyses det om at regjeringen vil videreføre lovfestet rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Stikk i strid med Nordahl-gruppens anbefaling om å fjerne den individuelle retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, og i stedet bygge opp et mer helhetlig system der fagkompetansen kommer nærmere barna og elevene.

PBL-direktør Anne Lindboe er glad for at regjeringen vil videreføre den lovfestede retten til å få spesialpedagogisk hjelp, og at regjeringen også ser at det må settes inn tiltak innenfor dagens system for å sikre at hjelpen kommer frem.

– Den individuelle retten er en viktig forutsetning for å sikre barn den støtten og hjelpen de har behov for og krav på.

Behov for praksisendring

Kunnskapsdepartementet understreker i pressemeldingen at det er helt nødvendig å få til en praksisendring for å sikre barna tidligere og bedre hjelp.

– I dag kommer hjelpen for sent, og for ofte blir den gitt av personer uten relevant kompetanse. For mye ressurser blir brukt på kontorer for å skrive rapporter. Vi vil ha kompetansen ut til barnehager og klasserom der barna er, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

En uttalelse Lindboe støtter.

– Vår erfaring er at ordningen i dag er praktisert veldig ulikt fra kommune til kommune og at det ikke alltid fungerer til det beste for barna.  PBL er derfor glad for at regjeringen vil se på praktiseringen av regelverket som kan bidra til at hjelpen i større grad kommer barna til gode. Vi bidrar gjerne med våre erfaringer på dette området, sier Anne Lindboe.  

Stortingsmelding om tidlig innsats

I forbindelse med stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap varsler regjeringen at det det vil komme en rekke tiltak som skal bidra til å gi et bedre pedagogisk tilbud, deriblant:

  • Hjelpen skal i hovedsak gis av pedagoger eller spesialpedagoger med lærerutdanning.
  • Den pedagogiske – psykologiske tjenesten (PP-tjenesten) skal jobbe tettere på barnehager og skoler for å styrke det forebyggende arbeidet.
  • Det skal satses på nye videreutdanningstilbud for barnehagelærere i spesialpedagogikk og en styrking av kompetansen i PP-tjenesten.

– Vi er svært positiv til et videreutdanningstilbud i spesialpedagogikk for barnehagelærere da vi mener økt spesialpedagogisk kompetanse vil være svært positivt ute i barnehagene, sier Anne Lindboe.