Glad for komiteens innstilling i omstridt sak om eierskap

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, er glad for at komiteen avisste representantforslaget fra Audun Lysbakken (SV) og Bjørnar Moxnes (R) som hun mener ville vært en trussel mot den barnehagesektoren som er bygget opp i Norge.

Glad for komiteens innstilling i omstridt sak om eierskap

PBL er tilfreds med at utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget har avvist representantforslaget fra Audun Lysbakken (SV) og Bjørnar Moxnes (R), som ville vært en trussel mot den barnehagesektoren som er bygget opp i Norge i dag.

Publisert:

Slik PBL oppfatter forslagene som er til behandling på Stortinget, er målet å fase ut andre eierformer enn offentlige og ideelle.

– Forslagene fra Rødt og SV ville svekket den totale kvaliteten og mangfoldet i barnehagesektoren. Slike forslag er en trussel mot den norske barnehagemodellen, som jeg oppfatter at de fleste mener er en stor suksess, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

– PBL er opptatt av å ivareta interessene til alle typer private barnehager, i høyeste grad også ideelle barnehager som også er en veldig viktig del av den norske barnehagesektoren. Men ingen barnehager bør gis særfordeler på bakgrunn av barnehagens selskapsform alene. I stedet bør alle bidra til å løfte frem de gode barnehagene, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat, eller om den private barnehagen er organisert som et selskap, en stiftelse eller en forening, sier Lindboe.

Bra og viktig signal

PBL-lederen er glad for at et flertall i komiteen på Stortinget på ny har påpekt betydningen av å få på plass et nytt system for finansiering av private barnehager.

Et flertall i komiteen, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, oppfordrer Stortinget til å fatte følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå finansieringssystemet for private og kommunale barnehager med sikte på å ivareta de små og ideelle barnehagene og en mangfoldig barnehagesektor.»

– Dette er et bra og veldig viktig signal fra komiteen. Dagens finansieringssystem er urettferdig og legger til rette for store forskjeller i kvaliteten på tilbudet til barna, i tillegg til at det påfører mange private barnehager omfattende problemer og mye merarbeid for kommunene, sier Lindboe.

Gjennomgang av regelverket

De to partilederne Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes hadde fremmet tre forslag om fremtidig drift av private barnehager:

  • Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift, for å sikre at barnehagene drives av offentlige og ideelle aktører.
  • Stortinget ber regjeringen innføre meldeplikt og forkjøpsrett for kommunen ved salg av barnehager, og fremme forslag til eventuelle nødvendige lovendringer for å innføre slik rett og plikt.
  • Stortinget ber regjeringen innføre, eller fremme nødvendige forslag for å innføre et krav om at når en barnehage selges, så må ny eier søke om tilskudd på nytt.

Flertallet i komiteen viser til at det nå pågår en helhetlig gjennomgang av regelverket og lønnsomheten i barnehagesektoren, og at dette arbeidet bør gjennomføres med en god utredning, uten at Stortinget vedtar nye regler som direkte vil regulere sektoren og dermed endre forutsetningene for denne gjennomgangen.

PBL på høring

Komiteen påpeker videre at flertalletmener det er viktig å legge til rette for at foreldre kan få velge hvilken barnehage barna deres skal gå i og at eierform ikke er avgjørende for om barna har det bra i barnehagen eller ikke, det er det innholdet og kvaliteten som avgjør.

Les hele innstillingen fra komiteen på Stortinget.

PBL stilte på høring om representantforslagene 11. oktober og var svært kritisk til alle de tre forslagene fra Lysbakken og Moxnes.

PBL utdypet i sitt notat til høringen hvordan forslaget vil kunne rasere den kvalitet og mangfold som er bygget opp over år. PBL skriver også om kostnadene forslagene vil ha for det offentlige og ikke minst hvordan dette strider med regler som følger av EØS-avtalen.

Du kan lese hele notatet til høringen.