PBL: Fornuftig med innfasing til 2019, men problemet med finansiering er ikke løst

PBL: Fornuftig med innfasing til 2019, men problemet med finansiering er ikke løst

Regjeringspartiene og KrF er enige om at bemanningsnormen skal fases inn frem til 1. august 2019. Men partiene skyver på hovedproblemet som er finansieringen av reformen.

Publisert:

Tirsdag legger utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget frem innstillingen i saken om ny bemanningsnorm i barnehagene.

Innstillingen i sin helhet ble publisert tirsdag ettermiddag, men allerede tidlig på morgenen var det klart at regjeringspartiene og KrF, som har flertall på Stortinget, er enige om et opplegg for hvordan bemanningsnormen skal innføres.

Skal innfri kravet 1. august 2019

Enigheten innebærer at barnehagene har perioden frem til 1. august 2019 til å oppfylle det nye kravet til bemanning. Barnehagene får dermed i realiteten ett år ekstra på seg til å tilpasse seg det nye kravet.

Det betyr at det er det skjerpede kravet til pedagogisk bemanning, som tidligere er vedtatt, som vil gjelde fra 1. august.

– Det har vært et ønske at også det nye kravet til grunnbemanningen i barnehagene skal gjelde fra 1. august 2018. Men slik denne saken har utviklet seg, tror vi det kan være fornuftig at alle barnehager nå får litt bedre tid til å gjennomføre gode ansettelsesprosesser. Vi tror det kan bidra til å sikre at normen også på lang sikt blir et gode for barna, foreldrene og de ansatte i barnehagene, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

PBL: Skyver på hovedproblemet

Regjeringspartiene og KrF kommer ikke med noen løsning på utfordringene med å finansiere bemanningsnormen, verken for private barnehager eller kommunene.

PBL registrerer at partiene med dette skyver på det som er hovedutfordringene ved innføring av ny bemanningsnorm, nemlig finansieringen for den enkelte barnehage. Dette beklager PBL.

– Partiene sparker ballen tilbake til regjeringen og ber de se på nødvendige forbedringer i finansieringssystemet. Regjeringen får nå ansvar for å sikre overgangen, også den økonomiske delen av dette. For at det skal bli en vellykket reform, er det avgjørende at regjeringen følger opp Stortingets vedtak på en god måte, sier Olsen.

Seks bestillinger til regjeringen

Dette er de konkrete punktene som regjeringspartiene og KrF er enige om:

  • Stortinget ber regjeringen fastsette overgangsregler for bemanningsnorm i barnehagen i forskrift, slik at barnehageeier har frem til 1.august 2019 til å oppfylle kravet til minimumsbemanning.
  • Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for krav til stedlig leder i barnehager, og tilse at unntaksbestemmelsen er slik at den ikke benyttes til å redusere kostnader i barnehagesektoren.
  • Stortinget ber regjeringen tydeliggjøre forventningene til innkalling av vikarer i kommunale barnehager og at alle relevante kostnader til vikarbruk tas med i regnskapet til kommunene.
  • Stortinget ber regjeringen i sitt videre arbeid med regulering av barnehagesektoren se på modeller i finansieringssystemet som så langt som mulig ivaretar et mangfold av barnehager og barnehageeiere, samt redusere etterslepet i tilskuddsgrunnlaget overfor private barnehager.
  • Stortinget ber regjeringen ved evalueringen av kommunenes tilsynsansvar sikre at det etableres et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren.
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget våren 2019 og våren 2020 med informasjon om hvordan innføringen av bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm har påvirket pedagogtettheten og voksentettheten i barnehagene.

Debatt og vedtak 31. mai

– Det er flere positive og viktige presiseringer i flertallsinnstillingen fra komiteen, som kan bidra til at bemanningsnormen blir et gode for barna og sektoren for øvrig. Spesielt er det gledelig at regjeringen får beskjed om å etablere et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren. PBL mener det er et veldig viktig tiltak for å sikre den fremtidige kvaliteten i sektoren og forventer at regjeringen følger dette opp raskt, sier Olsen.

Forslaget til ny bemanningsnorm ble lagt frem av regjeringen 6. april. 31. mai er det satt av tid til debatt og vedtak på Stortinget.  

PBL publiserer lenke til innstillingen fra utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, så snart denne foreligger tirsdag.

Medlemsbarnehager som har spørsmål knyttet til innføringen av ny bemanningsnorm, bes ta kontakt med rådgiverne i PBL.