Har du gått glipp av pedagogtilskudd fra kommunen?

Har du gått glipp av pedagogtilskudd fra kommunen?

Alle private barnehager skal ha ekstra tilskudd fra kommunen for å møte kravet til ny pedagognorm. Tall fra PBL tyder på at mange ikke har mottatt de øremerkede midlene.

Publisert:

Det ekstra tilskuddet som er øremerkede midler fra staten, skal sikre at private barnehager får kompensert økte utgifter for å klare kravet om 44 prosent pedagoger når normen innføres. Den er foreslått innført 1. august 2018.

Overgangsordning

Tilskuddet er en overgangsordning i forskriften som gjelder i perioden 2017–2019. Dette for å sikre at private barnehager får dekket kostnadene til flere pedagoger samtidig med kommunene og ikke etter to års gamle regnskap, slik det er i dag for øvrige tilskudd. Tilskuddet er en nasjonal sats som utbetales per barn under og over tre år.

  • Små barn: 2158 kroner per barn per år
  • Store barn: 1199 kroner per barn per år

Tilskuddet skal i 2017 utbetales for perioden august – desember, det vil si fem måneders virkningstid.

Alle skal ha tilskuddet

Ettersom tilskuddet er statlig øremerket til alle barnehager, skal kommunen utbetale midlene uansett om barnehagen har oppfylt den fremtidige pedagognormen på 44 prosent eller ikke.

Det betyr at selv om din barnehage allerede i dag har mer enn 44 prosent pedagoger, skal kommunen din likevel utbetale tilskuddet basert på antall barn og barnas alder i din barnehage.

Det samme gjelder om din kommune har oppfylt pedagognormen. Tilskuddet er for å kompensere for økte utgifter, uansett om barnehagen allerede har pådratt seg økte utgifter for å oppfylt normen eller ikke.

Dersom du ennå ikke har mottatt pedaogtilskuddet for 2017, bør du ta kontakt med kommunen din og be om å få dette utbetalt. Har du spørsmål knyttet til pedagogtilskuddet eller opplever du problemer med å få dette utbetalt fra din kommune, ta kontakt med PBL samfunnsøkonomisk avdeling. 

Fakta om pedagognormen

  • Forslag til ny pedagognorm er ute på høring, hvor målet er 44 prosent pedagoger innen 2018.
  • Den nye normen tilsier én pedagog per sju barn under tre år og én pedagog per 14 barn over tre år.
  • Regjeringen bevilget allerede i statsbudsjettet for 2017 172,2 millioner som skal gå til å dekke kostnadene ved å få opp pedagogandelen i barnehagene resten av året.
  • Fra og med 2018 bevilges 413 millioner kroner som regjeringen mener skal dekke de årlige ekstrautgiftene ved å få opp pedagogandelen.
  • Det er forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager som regulerer utbetaling av det økte tilskuddet til private barnehager som følge av skjerpede krav til pedagogisk bemanning.

Trenger du mer hjelp?

Ta kontakt med Una Martinsen eller en av våre andre rådgivere. Vi hjelper deg gjerne!