Bemanningsnormen vedtatt – slik er vedtakene fra Stortinget

Bemanningsnormen vedtatt – slik er vedtakene fra Stortinget

Torsdag fattet Stortinget viktige vedtak om blant annet ny bemanningsnorm. Barnehagene har perioden frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til bemanning.

Publisert:

– Jeg er glad for at politikerne i komiteen på Stortinget, fra alle partiene, har brukt så god tid på saken og har satt seg godt inn i barnehagenes situasjon. Det har ført til at det er gjort viktige forbedringer i det opprinnelige forslag som kom fra regjeringen i begynnelsen av april, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

Finansieringssystemet og uavhengig tilsyn

Blant annet er det klart at Stortinget gir barnehagene tid frem til 1. august 2019 til å oppfylle det nye kravet om minimumsbemanning i barnehagen, i tråd med innstillingen som kom fra utdannings- og forskningskomiteen 22. mai.

Stortinget har også fattet viktige vedtak om blant annet finansieringssystemet og behovet for et uavhengig tilsyn i barnehagesektoren.

– Jeg opplever at alle erkjenner de store utfordringene med dagens finansieringssystem og dagens system for tilsyn. Det er et godt grunnlag for det videre arbeidet med å gjøre reguleringene i sektoren enda bedre, sier Arild M. Olsen.

Plikt til samarbeid om overgang fra barnehage

Stortinget har vedtatt endringer i barnehageloven som innebærer at det skal være minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Kravet om minimumsbemanning skal være oppfylt fra 1. august 2019.

Det er også vedtatt en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.

Videre er det vedtatt et krav om dokumentasjon av norskferdigheter for å bli ansatt som styrer eller pedagogisk leder i barnehage. Tilbudet i barnehagen til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon er gjort tydeligere i barnehageloven.

Andre viktig vedtak på Stortinget

Fikk du ikke med deg vedtakene som ble fattet på Stortinget 31. mai? Nedenfor er en oversikt over andre viktige forslag som fikk flertall i Stortingets behandling av saken.

Forslag 15 fra Kristelig Folkeparti – om overgangsordning for finansiering:

Stortinget ber regjeringen komme tilbake i statsbudsjettet for 2019 med en plan for gjennomføring av bemanningsnormen som inneholder dekning av merkostnader for både offentlige og private barnehageeiere, og som sikrer at normen oppfylles i alle barnehager i løpet av overgangsordningen med varighet fram til 1. august 2019. Planen skal innrettes med sikte på en rettferdig fordeling mellom kommunene og bærekraftig økonomi i de små private barnehagene ved innføring av normen.

Vedtatt med 54 mot 50 stemmer. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti stemte for.

Tilråding fra komiteen – om stedlig ledelse:

Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for krav til stedlig leder i barnehager, og tilse at unntaksbestemmelsen er slik at den ikke benyttes til å redusere kostnader i barnehagesektoren.

Enstemmig vedtatt.

Tilråding fra komiteen – om finansieringssystemet:

Stortinget ber regjeringen i sitt videre arbeid med regulering av barnehagesektoren se på modeller i finansieringssystemet som så langt som mulig ivaretar et mangfold av barnehager og barnehageeiere, samt reduserer etterslepet i tilskuddsgrunnlaget overfor private barnehager.

Vedtatt med 63 mot 40 stemmer.

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne stemte for.

Tilrådning fra komiteen – om vikarbruk:

Stortinget ber regjeringen tydeliggjøre forventningene til innkalling av vikarer i kommunale barnehager og at alle relevante kostnader til vikarbruk tas med i regnskapet til kommunene.

Vedtatt med 66 mot 38 stemmer.

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Rødt stemte for.

Tilrådning fra komiteen – om overgangsordning og uavhengig tilsyn:

Stortinget ber regjeringen fastsette overgangsregler for bemanningsnorm i barnehagen i forskrift, slik at barnehageeiere har frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til minimumsbemanning.

Stortinget ber regjeringen ved evalueringen av kommunens tilsynsansvar sikre at det etableres et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren.

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre stemte for.

Tilrådning fra komiteen – informasjon om innføringen:

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget våren 2019 og våren 2020 med informasjon om hvordan innføringen av bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm har påvirket pedagogtettheten og voksentettheten i barnehagene.

Vedtatt med 53 mot 50 stemmer.

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne stemte for.