Viktige tiltak i ny stortingsmelding om tidlig innsats

Viktige tiltak i ny stortingsmelding om tidlig innsats

Fredag la regjeringen frem ny stortingsmelding om tidlig innsats. PBL støtter flere av tiltakene som lanseres i meldingen.

Publisert:

I stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (Meld. St. 6 2019–2020), presenterer regjeringen tiltak som skal bedre kvaliteten i oppfølgingen av barn i barnehage, skole og SFO.

Les mer om stortingsmeldingen om tidlig innsats på departementets nettside.

Fra barnehage til videregående opplæring

Stortingsmeldingen inneholder en rekke tiltak for å bidra til tidlig innsats fra barnehagen og ut videregående opplæring.

Regjeringen mener det først og fremst er behov for en praksisendring, gjennom kompetanseheving, bedre koordinering og mer systematisk arbeid i barnehager, skoler, kommuner og fylker. Kommuners og fylkers ansvar skal tydeliggjøres, og bidra til at dagens forskjeller i oppfølgingen av barna reduseres.

Dette er et arbeid PBL støtter.  

– Vår erfaring er at det er store forskjeller i praksis fra kommune til kommune og at det ikke alltid fungerer til det beste for barna. PBL er derfor glad for at regjeringen vektlegger praktiseringen av regelverket som kan bidra til at hjelpen i større grad kommer barna til gode, sier Anne Lindboe, adm. dir. i PBL.

Positiv til økt spesialpedagogisk kompetanse

Regjeringen vil stramme inn regelverket for bruk av assistenter som gir spesialpedagogisk hjelp og flytte hjelpen nærmere barna ved å overføre ressurser fra det statlige, pedagogiske støttesystemet (Statped) til økt kompetanse i kommuner og fylker.

PBL mener økt spesialpedagogisk kompetanse vil være positivt ute i barnehagene, men har tidligere vært kritisk til en nedbygging av et etablert og solid kompetansemiljø i Statped.

Det er også usikkerhet knyttet til hvordan kommuner og fylkeskommuner velger å prioritere sine ressurser. Her må det mekanismer på plass som gir trygghet for at ressursene som overføres faktisk kommer barna til gode.

Fjerner ikke den individuelle retten

Som tidligere varslet fjernes ikke den individuelle retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Dette er i tråd med PBLs innspill i høringsrunden.

– Den individuelle retten er en viktig forutsetning for å sikre barn den støtten og hjelpen de har behov for og krav på, sier Lindboe.

PBL er positiv til at regjeringen gjennom stortingsmeldingen vil sette ressursene tettere på barna, og vil nå følge det videre arbeidet tett for å sikre at intensjonene følges opp. Kompetanseheving, tverrfaglig samarbeid og bedre koordinering av tjenestene vil være sentralt for å lykkes.

PBL mener samtidig det er avgjørende at systemarbeidet ikke går på bekostning av det enkelte barns behov, og at PP-tjenestens arbeid knyttet til kartlegging, utredning og vurdering, ikke svekkes.