PBL: Viktige innspill om det spesialpedagogiske tilbudet

PBL: Viktige innspill om det spesialpedagogiske tilbudet

Ekspertgruppe er kritisk til det spesialpedagogiske tilbudet til barn og ungdom, og mener det må endringer til for å gi barna et bedre tilbud.

Publisert:

Onsdag leverte ekspertgruppen ledet av Thomas Nordahl sin rapport om det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge. PBL er glad for arbeidet som er gjort og mener funnene må få konsekvenser for hvordan arbeidet organiseres i fremtiden. 

– Hovedkonklusjonene er i tråd med de erfaringene vi i PBL har gjort oss etter å ha jobbet tett med barnehagene om dette i mange år. Men vi er samtidig kritiske til enkelte av tiltakene som foreslås, ikke minst forslaget om å fjerne barnas lovfestede individuelle rettigheter, sier administrerende direktør Arild M. Olsen.

– Vi mener de lovfestede individuelle rettighetene og PP-tjenesten som faglig og uavhengig instans ved utredning av behovet for den enkelte, har vært helt nødvendig for å gi mange av de aktuelle barna nødvendig prioritet og hjelp, legger han til.

Nordahl og ekspertgruppen leverte rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner onsdag formiddag.

– Vi er glad for at rapporten nå er kommet og det virker som ekspertgruppen har gjort et grundig og godt arbeid. Nå er det viktig at dette blir behandlet grundig i høringen og for PBL er det viktig at dette får konkrete konsekvenser for hvordan det spesialpedagogiske tilbudet organiseres i fremtiden, sier Arild M. Olsen.

– Store utfordringer

Ekspertgruppen fastslår at det er store utfordringer med dagens organisering av det spesialpedagogiske tilbudet og foreslår en rekke endringer.

Her er noen av konklusjonene fra ekspertgruppen:

  • Dagens system for å motta spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er lite funksjonelt og virker til dels ekskluderende for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.
  • Resultatene av virksomheten står ikke i samsvar med den betydelige ressursinnsatsen.
  • Dette får for mange barn og unge negative konsekvenser for mulighetene til videre utdanning, yrkesliv og samfunnsdeltakelse.

Krever omfattende omlegging

For å bedre forholdene til disse barna mener ekspertgruppen at det må skje en omfattende omlegging som bidrar til en inkluderende praksis i barnehager og skoler. Et hovedpoeng er at den spesialpedagogiske kompetansen flyttes nærmere barna.  

Ekspertgruppen ser for seg et system der:

  • Hver enkelt enhet skal ha etablert et pedagogisk støttesystem som skal sørge for at hvert enkelt barn får ekstra tid og støtte så snart det oppleves utfordringer med eksempelvis faglig, sosial eller språklig læring.
  • Det etableres en pedagogisk veiledningstjeneste i hver kommune som skal jobbe tett på barnehager og skoler.
  • Det innføres et statlig ansvar for små lavfrekvente grupper.

Forslagene skal ut på høring

Rapporten skal nå ut på høring. Ekspertgruppens kunnskapsgrunnlag og analyse samsvarer stort sett godt med PBLs oppfatning av dagens situasjon og PBL kommer til å gå grundig inn i vurderingene av rapporten i høringen som kommer.

– Blant annet må vi se hvordan tiltakene som foreslås lar seg gjennomføre i barnehagesektoren hvor vi har mange små virksomheter. For disse kan det for eksempel være krevende å etablere et pedagogisk støttesystem. Dessuten vil de skisserte tiltakene kreve en omlegging av dagens finansieringssystem. Dette er ting vi vil se nærmere på i høringen, sier Olsen – og legger til:

– PBL får altfor mange henvendelser fra barnehager som mangler økonomiske forutsetninger til å iverksette helt grunnleggende tiltak omkring denne gruppen barn. Tilsynet ligger i dag hos kommunene. Vi vet at kommunene pålegger egne enheter mye ansvar for disse barna. Dersom systemet skal endres slik at enda mer ansvar skal hvile på den enkelte barnehage, vil det være viktig at kommunen ikke fører tilsyn med kvaliteten i egne og private barnehager.