Trygg bruk av PBL Mentor Kidplan

– Vi følger beste praksis når det gjelder personvernlovgivningen og vi mener at vårt produkt ivaretar alle krav til sikkerhet, sier direktør Ole Reidar Sollund i PBL Medlemsservice.

Trygg bruk av PBL Mentor Kidplan

Det er ikke grunn til å frykte at personopplysninger kommer på avveie ved bruk av foreldreappen til PBL Mentor Kidplan. Likevel går vi nå grundig gjennom alle systemer for å sikre at produktet holder høyeste kvalitet.

Publisert:

Flere mediesaker den siste tiden kan skape usikkerhet om sikkerheten i apper og andre digitale systemer som blir brukt i kommunikasjon mellom hjem og barnehage.

Per i dag er det 1.100 barnehager og om lag 88.000 foreldre som bruker PBL Mentor Kidplan som digital kommunikasjonskanal.

Avhengig av høy tillit til systemet

Spørsmålet om sikkerhet har stått helt sentralt i utviklingen av PBL Mentor Kidplan – og er også et hovedsatsingsområde i det løpende arbeidet med å videreutvikle systemet.

God kommunikasjon mellom barnehage og foreldre forutsetter tillit til at personopplysninger håndteres i tråd med lov- og regelverk.

– Vi følger beste praksis når det gjelder personvernlovgivningen og vi mener at vårt produkt ivaretar alle krav til sikkerhet. Det er ingen grunn til å tro at personopplysninger kan komme på avveie ved bruk av PBL Mentor Kidplan. Men på bakgrunn av at det har dukket opp andre saker, går vi nå nye runder for å sikre at produktet holder høyeste kvalitet med tanke på sikkerhet, sier direktør Ole Reidar Sollund i PBL Medlemsservice.

– Trygt å bruke PBL Mentor Kidplan

Sollund påpeker at enhver løsning for kommunikasjon mellom barnehage/skole og foreldre i teorien vil kunne innebære noe risiko. Huller vil kunne oppstå enten kommunikasjonen foregår via mobil-app, postit-lapper eller på e-post.

Men PBL Mentor Kidplan er trygt å bruke, både for barnehager og foreldre.

– Samtidig må alle brukere av et verktøy, enten det er digitalt eller analogt, være bevisst på hvordan man bruker verktøyet, sier Sollund.

Les personvernerklæringene om hvordan personopplysninger behandles i PBL Mentor Kidplan.

 

Spørsmål og svar om sikkerhet i PBL Mentor Kidplan

Er appen Kidplan sikker?

Ja, vi mener appen er sikker. Barnehagene håndterer selv hvem som har tilgang til å bruke appen. All kommunikasjon i appen er kryptert.

Har PBL Mentor Kidplan kontroll med hvem som får tilgang til personopplysninger i appen?

Nei, det er barnehagen som selv gir foreldre tilgang og avgjør hvem som skal ha tilgang til hva. PBL Mentor Kidplan foretar som leverandør ikke noen oppdatering av personopplysninger fra eksterne kilder.

Hvem kan starte gruppesamtaler i appen Kidplan?

Kun ansatte kan starte en gruppesamtale. Foreldre kan svare i denne, men blir gjort oppmerksom på at de svarer på en gruppesamtale, før de sender svaret.

Hvordan er personvern ivaretatt i PBL Mentor Kidplan?

All informasjon er kryptert. Vi har lagt opp til at sensitiv informasjon ikke skal være tilgjengelig i appen. Vi følger Datatilsynets retningslinjer for innebygd personvern.

Har dere foretatt en risikovurdering av personvern for PBL Mentor Kidplan?

Vi utfører fortløpende risikovurderinger for personvern og sikkerhet i PBL Mentor Kidplan. Det er ingen grunn til å tro at PBL Mentor Kidplan har svakheter på de områder som er nevnt. Men på bakgrunn av medieomtale de siste ukene, reviderer vi og gjennomfører ytterligere risikovurderinger på området.

Hvilke rutiner har dere for å teste sikkerheten i produktet?

Vi har et eget testmiljø med eksterne testere. På den måten gjennomføres kontinuerlig testing under utvikling av produktet. Vi gjennomfører dessuten kodegjennomgang av all implementasjon av løsninger. Dette blir utført av andre systemutviklere som ikke har vært del i utviklingen av den aktuelle funksjonaliteten. En stor del av kildekoden til produktene har også automatiserte tester. Vi jobber kontinuerlig med utgangspunkt i veilederen for programvareutvikling med innebygd personvern.

Brukes ekstern sikkerhetsrevisjon for PBL Mentor Kidplan?

Nei, men dette inngår i planene til produktet.

Hvordan kommer brukerdata inn i systemet?

Det skjer utelukkende ved manuell registrering som utføres av barnehagens administrator.

Er all informasjon kryptert i systemet?

All informasjon mellom systemet og brukere er kryptert.

Hvilken informasjon trenger foreldrene om PBL Mentor Kidplan og personvern?

All kommunikasjon mellom systemet og foresatte er kryptert. Foresatte velger selv hvilken informasjon som skal lagres og deles. Vi jobber til enhver tid for å etterleve kravet til innebygd personvern.