Økernly-saken: PBL tar lovforståelsen opp med Kunnskapsdepartementet

Nestleder i PBL-styret, Ragnhild Finden, har ledet styrets behandling av saken.

Økernly-saken: PBL tar lovforståelsen opp med Kunnskapsdepartementet

På styremøtet denne uken diskuterte styret i PBL saken om økonomisk tilsyn i Økernly barnehage, der PBL-styreleder Eirik Husby er blant eierne. Styret gikk grundig inn i sakskomplekset og har besluttet at PBL skal ta problemstillingene som saken omfatter opp med Kunnskapsdepartementet.

Publisert:

Det var Ragnhild Finden, nesteleder i PBL-styret og eier og daglig leder i Kausvol gardsbarnehage, som ledet styrets behandling av tilsynssaken i Økernly barnehage.

– Styret har fått en grundig redegjørelse fra administrasjonen om saken og også om de mulige konsekvensene Utdanningsdirektoratets tolkning av lovverket kan få for andre barnehager. På bakgrunn av informasjonen i saken og diskusjonene i styret, er det besluttet at PBL skal ta saken videre til Kunnskapsdepartementet som har ansvaret for det aktuelle regelverket og som vi mener må ta stilling til de prinsipielle sidene ved saken, sier Finden.

Barnehageloven §14a

Det var tidligere i sommer at Utdanningsdirektoratet fattet endelig vedtak i tilsynssaken som gjelder tilbakebetaling av tilskudd for 2014. Direktoratet mener barnehagen i 2014 hadde vesentlig lavere personalkostnader per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager, noe som er i strid med barnehagelovens paragraf 14a første ledd, bokstav c.

Styreleder Eirik Husby har erklært seg inhabil i styrets behandling av saken og deltok følgelig ikke på behandlingen på PBL-styrets møte i Bodø denne uken.

– Styrets beslutning er enstemmig, og styret er veldig klar på at vi som organisasjon ikke kan la være å ta vedtaket fra Utdanningsdirektoratet videre. Dette er en viktig og prinsipiell sak som urettmessig kan få store og negative konsekvenser for veldig mange private barnehager. PBL er sterkt uenig i regelverkforståelsen som direktoratet legger til grunn. Da har PBL et ansvar for å følge saken videre, uavhengig av om saken gjelder en medlemsbarnehage der styrelederen er medeier eller ikke, sier nestleder Ragnhild Finden i PBL-styret.

Nestlederen: – Galt å la saken ligge

Saken stammer fra 2017, da Oslo kommune først fattet vedtak om tilbakebetaling av tilskudd for 2014. Eirik Husby ble gjenvalgt som styreleder i PBL på landsmøtet i mai 2019.

Finden legger ikke skjul på at styret og PBL gjerne skulle vært saken foruten.

– Samtidig er det vårt ansvar å sette oss inn i realitetene i saken og vurdere den mest mulig objektivt. Selvsagt kompliserer det saken for PBLs del at styrelederen er medeier i barnehagen, det legger jeg ikke skjul på. Men det ville vært galt om PBL lot være å utfordre myndighetene på forståelsen av et viktig regelverk med begrunnelse i at styrelederen er medeier og det forståelig nok skaper noe ekstra støy for PBL. Tolkningen av dette regelverket er viktig for mange av våre medlemmer, og da er det også en viktig og riktig sak for PBL å ta videre, sier nestlederen.

Kommunale barnehager med tilsvarende personalkostnader

Kartlegginger PBL har gjort viser at det i 2014 var et titalls andre barnehager i Oslo, både private og også kommunale barnehager, som hadde lavere personalkostnader per heltidsplass enn det Økernly barnehage hadde samme år.

Private og kommunale barnehager har i henhold til regelverket frihet til å organisere virksomheten på en hensiktsmessig måte. Dette har vært en viktig forutsetning for utviklingen av dagens barnehagesektor.

I tilsynssaken er det lagt til grunn at arbeidsoppgaver i barnehagedriften, som er organisert i en sentral fagstab i barnehagekonsernet, kun delvis regnes å være «personalkostnader». PBL mener denne lovforståelsen strider mot regjeringens ønske om en mangfoldig barnehagesektor hvor barnehager kan ha ulik organisering

PBL mener arbeidsoppgaver som ansatte utfører for å gi et barnehagetilbud, både i enkeltstående barnehager og i barnehager som er en del av et større system, må anerkjennes som personalkostnader. Også private barnehager må ha rett til å organisere driften innenfor gjeldende rammer og kvalitetskrav, på lik linje med måten flere kommuner organiserer sin barnehagedrift på.

Tar ikke hensyn til ansiennitet

PBL er videre opptatt av at det må gjøres en vurdering av om det er spesielle forhold som kan begrunne et avvik i personalkostnader i en privat barnehage sammenlignet med tilsvarende kommunale barnehager.

Eksempelvis vil lavere ansiennitet i nyere barnehager kunne påvirke personalkostandene i stor grad, ettersom den tariffestede lønnen er lavere og pensjonskostnadene også vil variere. I strid med tidligere regelverkforståelse har ikke Utdanningsdirektoratet tatt hensyn til dette i den aktuelle tilsynssaken.

Økernly barnehage var i 2014 en relativt nyåpnet barnehage og deler av avviket i personalkostnader forklares av dette.

– Dette er viktige prinsipielle spørsmål som vi mener det er viktig å få avklaringer på fra departementet. Vi kan ikke ha et system hvor private barnehager risikerer å få krav om tilbakebetaling av tilskudd i perioder med lavere personalkostnader per heltidsplass enn kommunen, mens det i systemet ikke er noen mekanismer for å kompensere private barnehager som i perioder har høyere personalkostnader enn det kommunale gjennomsnittet, påpeker Ragnhild Finden.